0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

О силе молитвы «Да воскреснет Бог»

Содержание

Молитвы в бесовских напастях и искушениях

Молитва Честному Кресту 1

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся вра­зи́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Или кратко:

Огра­ди́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Тво­е­го́ Кре­ста́, и сохра­ни́ мя от вся́каго зла.

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся, рече́т Го́сподеви: Засту́пник мо́й еси́ и Прибе́жище мое́, Бо́г мо́й, и упова́ю на Него́. Я́ко То́й изба́вит тя́ от се́ти ло́вчи и от сло­ве­се́ мяте́жна: плещ­ма́ Свои́ма осени́т тя́, и под кри­ле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя́ и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре­лы́ летя́щия во дни́, от ве́щи во тме́ преходя́щия, от сря́ща <от нападе́ния>и бе́са полу́деннаго. Паде́т от стра­ны́ тво­ея́ ты́сяща, и тма́ одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится: оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты́, Го́споди, упова́ние мое́: Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло́, и ра́на не прибли́жится теле­си́ тво­е­му́ <селе́нию тво­е­му́>: я́ко А́нгелом свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя́ во все́х путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́: на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва́ и зми́я. Я́ко на Мя́ упо­ва́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне́, и услы́шу его́: с ни́м е́смь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́: долгото́ю дни́й испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Пере­вод: Живу­щий под кро­вом Все­выш­не­го под сенью Все­мо­гу­ще­го поко­ит­ся, гово­рит Гос­по­ду: «при­бе­жи­ще мое и защи­та моя, Бог мой, на Кото­ро­го я упо­ваю!» Он изба­вит тебя от сети лов­ца, от гибель­ной язвы, перья­ми Сво­и­ми осе­нит тебя, и под кры­лья­ми Его будешь без­опа­сен; щит и ограж­де­ние – исти­на Его. Не убо­ишь­ся ужа­сов в ночи, стре­лы, летя­щей днем, язвы, ходя­щей во мра­ке, зара­зы, опу­сто­ша­ю­щей в пол­день. Падут под­ле тебя тыся­ча и десять тысяч одес­ную тебя; но к тебе не при­бли­зит­ся: толь­ко смот­реть будешь оча­ми тво­и­ми и видеть воз­мез­дие нече­сти­вым. Ибо ты ска­зал: «Гос­подь – упо­ва­ние мое»; Все­выш­не­го избрал ты при­бе­жи­щем тво­им; не при­клю­чит­ся тебе зло, и язва не при­бли­зит­ся к жили­щу тво­е­му; ибо Анге­лам Сво­им запо­ве­да­ет о тебе – охра­нять тебя на всех путях тво­их: на руках поне­сут тебя, да не пре­ткнешь­ся о камень ногою тво­ею; на аспи­да и васи­лис­ка насту­пишь; попи­рать будешь льва и дра­ко­на. «За то, что он воз­лю­бил Меня, избав­лю его; защи­щу его, пото­му что он познал имя Мое. Воз­зо­вет ко Мне, и услы­шу его; с ним Я в скор­би; избав­лю его и про­слав­лю его, дол­го­тою дней насы­щу его, и явлю ему спа­се­ние Мое». 2

Молитва Святому и Животворящему Кресту Господню

О, ди́вный чудоде́йственною си́лою четвероконе́чный и трисоста́вный Кре́ст Христо́в! У подно́жия тво­е­го́ во пра́х распросте́ртый, поклоня́юся ти́, честно́е Дре́во, отгоня́ющее от на́с вся́кое де́монское стреля́ние и освобожда́ющее на́с от все́х бе́д, скорбе́й и напа́стей. Ты́ бо еси́ Дре́во жи́зни, ты́ еси́ очище́ние возду́ха, освяще́ние свята́го хра́ма, огражде́ние на́шего жили́ща, охране́ние одра́ мое­го́, просвеще́ние ума́ мое­го́, се́рдца и все́х мои́х чу́вств. Твое́ свято́е зна́мение огражда́ет мя́ со дня́ мое­го́ креще́ния, оно́ со мно́ю и на мне́, во вся́ дни́ живо­та́ мое­го́, на су́ше и на вода́х, оно́ же сопровожда́ть мя́ бу́дет до моги́лы, осени́т и пра́х мо́й, оно́ бо, свято́е зна́мение чудоде́йственнаго Кре­ста́ Госпо́дня, возвести́т все́й вселе́нной о часе́ всео́бщаго воскресе́ния ме́ртвых и после́дняго стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Бо́жия.
О, Кре́сте Всечестны́й! Осене́нием твои́м вра­зу­ми́, научи́ и бла­го­сло­ви́ мя, недосто́йнаго, все­гда́ несомне́нно ве́рующаго в непобеди́мую си́лу твою́, огра­ди́ мя от вся́каго вра­га́ и супоста́та, исце­ли́ вся́ неду́ги моя́ душе́вныя и теле́сныя.
Г о́споди, Иису́се Хри­сте́ Сы́не Бо́жий! Си́лою Честна́го и Животворя́щаго Кре­ста́ Тво­е­го́ поми́луй и спа­си́ мя, гре́шнаго. Ами́нь.

Псалом 45

Бо́г на́м Прибе́жище и Си́ла, Помо́щник в ско́рбех обре́тших ны́ зело́. Сего́ ра́ди не убои́мся, вне­гда́ смуща́ется зем­ля́, и прелага́ются го́ры в серд­ца́ морска́я. Возшуме́ша и смято́шася во́ды и́х, смято́шася го́ры кре́постию Его́. Ре́чная устремле́ния веселя́т гра́д Бо́жий: освяти́л е́сть селе́ние Свое́ Вы́шний. Бо́г посре­де́ его́, и не подви́жится: помо́жет ему́ Бо́г у́тро зау́тра. Смято́шася язы́цы, уклони́шася ца́рствия: даде́ гла́с Сво́й Вы́шний, подви́жеся зем­ля́. Госпо́дь си́л с на́ми, Засту́пник на́ш Бо́г Иа́ковль. Прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, я́же поло­жи́ чуде­са́ на зем­ли́: отъе́мля бра́ни до коне́ц зем­ли́, лу́к сокруши́т и сло́мит ору́жие, и щиты́ сожже́т огне́м. Упраздни́теся и разуме́йте, я́ко А́з е́смь Бо́г: вознесу́ся во язы́цех, вознесу́ся на зем­ли́. Госпо́дь си́л с на́ми, Засту́пник на́ш Бо́г Иа́ковль.

Пере­вод: Бог нам при­бе­жи­ще и сила, ско­рый помощ­ник в бедах, посе­му не убо­им­ся, хотя бы поко­ле­ба­лась зем­ля, и горы дви­ну­лись в серд­це морей. Пусть шумят, взды­ма­ют­ся воды их, тря­сут­ся горы от вол­не­ния их. Реч­ные пото­ки весе­лят град Божий, свя­тое жили­ще Все­выш­не­го. Бог посре­ди его; он не поко­леб­лет­ся: Бог помо­жет ему с ран­не­го утра. Вос­шу­ме­ли наро­ды; дви­ну­лись цар­ства: [Все­выш­ний] дал глас Свой, и рас­та­я­ла зем­ля. Гос­подь сил с нами, Бог Иако­ва заступ­ник наш. При­ди­те и види­те дела Гос­по­да, – какие про­из­вел Он опу­сто­ше­ния на зем­ле: пре­кра­щая бра­ни до края зем­ли, сокру­шил лук и пере­ло­мил копье, колес­ни­цы сжег огнем. Оста­но­ви­тесь и познай­те, что Я – Бог: буду пре­воз­не­сен в наро­дах, пре­воз­не­сен на зем­ле. Гос­подь сил с нами, заступ­ник наш Бог Иако­ва. 2

Молитва «Да воскреснет Бог». Молитва животворящему Кресту Господню

Молитва «Да воскреснет Бог»

Молитву «Да воскреснет Бог» еще называют «молитвой животворящему Кресту Господню» или «молитвой Честному Кресту». Обращаемся мы при этом к Господу с просьбой защитить нас от бесов и диавола. Мы знаем, что Христос после смерти на кресте сошел во ад, чтобы вывести оттуда праведников, смертью смерть попрал и победил ад. Поэтому, раз уж самим нам не под силу совладать со злом, мы обращаемся к Тому, Кто спас нас и выкупил нас ценой своей смерти на Кресте.

Молитва «Да воскреснет Бог»: текст на русском языке

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякаго супостата. О, Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.

Перевод: Да воскреснет Бог, и рассеются Его враги, и пусть бегут от Него все ненавидящие Его. Как исчезает дым, так и они пусть исчезнут; и как тает воск от огня, так пусть погибнут бесы перед любящими Бога и знаменующимися знамением креста и в радости восклицающими: Радуйся, Многочтимый и Животворящий Крест Господень, прогоняющий бесов силою на тебе распятого Господа нашего Иисуса Христа, Который сошел в ад и уничтожил силу диавола и дал нам Тебя, Свой Честный Крест, на прогнание всякого врага. О, Многочтимый и Животворящий Крест Господень, помогай мне со Святою Госпожою Девою Богородицею и со всеми святыми во все века. Аминь.

Огради мя, Господи, силою Честнаго и Животворящаго Твоего Креста, и сохрани мя от всякаго зла.

Огради — огороди, защити.

Перевод: Защити меня, Господь, силою Честного (Чтимого) и Животворящего Твоего Креста, и сохрани меня от всякого зла.

Когда читать молитву

 • Эту молитву следует произносить перед самым сном, поцеловав крест, носимый на груди, и оградив себя и постель крестным знамением.
 • К молитве «Да воскреснет Бог» обращаются тогда, когда кажется, что злые силы совсем рядом: искушают бесы, появляются сомнения в вере.
 • Когда человеку становится необъяснимо страшно, и он хочет попросить защиты у Бога.

Суть молитвы «Да воскреснет Бог»

Чтобы понять суть молитвы «Да воскреснет Бог», надо хорошо понимать ее текст. Мы дадим перевод слов, которые могут вызвать затруднения:

 • Расточатся — рассеются, разбегутся.
 • Беси — бесы, диаволы.
 • Знаменующийся — осеняющийся, накладывающий на себя знамение.
 • Глаголющий — говорящий.
 • Пречестный — многочтимый.
 • Поправшаго — победившего, одержавшего верх.
 • Пропятый — распятый. Супостат — противник, враг.
 • Животворящий — дарующий жизнь, воскрешающий.

Суеверное убеждение в том, что злые силы, домовые и другие персонажи преследуют нас повсюду, конечно, не имеет отношения к действительности. Но мы понимаем, что бесы все-таки существуют и иногда в образе искушений они пытаются заставить людей свернуть с пути ко Христу. Но Христос был распят на кресте, пострадав за наши грехи и пришел в мир, чтобы защитить нас. Крест называется Животворящим потому, что Господь избавил нас от власти ада и вечной гибели, даровав жизнь в Царстве Небесном. Поэтому в Его силах уберечь нас от смерти и ада.

Слова во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю напоминают нам о том, что Христос спускался в ад и вывел оттуда святых людей (например, Адама, Моисея), а значит попрал силу диавола, победил его.

6 причин читать Молитва «Да воскреснет Бог»

Молитвы «Да воскреснет Бог» текст, история создания и трактование + 6 причин читать ее как можно чаще.

Общение с высшими силами занимает важное место в жизни верующего человека.

Кто-то знает множество молитв на все случаи жизни, кто-то довольствуется известнейшей «Отче наш», а некоторые и вовсе обращаются к Господу своими словами.

Молитва «Да воскреснет Бог» не слишком популярна, но она незаменима, если в вашей жизни возникла трудная ситуация, вы страдаете от злого умысла, пытаетесь удержаться от соблазна или стали жертвой темных сил.

Текст ее достаточно простой, так что выучить вы его сможете без особого труда.

Молитва «Да воскреснет Бог» — изучаем текст

Безусловно, самое важное в молитве – это ее содержание. Вот почему нельзя просто механично произносить слова, не понимая, о чем вы просите.

Текст молитвы, хоть и кажется слишком витиеватым и сложным для понимания, тем не менее достаточно легко запоминается.

Если у вас возникают трудности с произношением некоторых слов, ударением или чем-то подобным, то исправить ошибки можно, посмотрев такое видео:

Молитва «Да воскреснет Бог»

Читать еще:  Різдво Пресвятої Богородиці: що у кожного з нас спільного з Божою Матір'ю?

Практикуйтесь в чтении до тех пор, пока перестанете запинаться на трудных словах и начнете говорить гладко и красиво.

Вот пояснение некоторых слов и словосочетаний, с пониманием которых могут возникнуть проблемы у людей, что раньше не имели дела с церковнославянским языком.

Слово или словосочетаниеОбъяснение на русском
1.Расточатся вразиРассеются враги
2.ГлаголющиеГоворящие
3.ПречестныйНаиболее почитаемый
4.ПропятогоРаспятого
5.ПоправшагоПобедившего
6.СупостатВраг, противник
7.Животворящий Крест ГосподеньДарующий жизнь, воскресающий крест Господа

То есть, перевод на русский язык данной молитвы будет выглядеть вот так:

Перевод на русский язык «Да воскреснет Бог»
Да воскреснет Бог, и рассеются Его враги, и пусть бегут от Него все ненавидящие Его. Как исчезает дым, так и они пусть исчезнут; и как тает воск от огня, так пусть погибнут бесы перед любящими Бога и знаменующимися знамением креста и в радости восклицающими: Радуйся, Многочтимый и Животворящий Крест Господень, прогоняющий бесов силою на тебе распятого Господа нашего Иисуса Христа, Который сошел в ад и уничтожил силу диавола и дал нам Тебя, Свой Честный Крест, на прогнание всякого врага. О, Многочтимый и Животворящий Крест Господень, помогай мне со Святою Госпожою Девою Богородицею и со всеми святыми во все века. Аминь.

Если у вас возникли трудности с церковнославянским языком, то можно выучить русский вариант. Ваша молитва обязательно будет услышана Богом.

Есть и краткий вариант, который можно повторять так часто в течение дня, как вам того хочется. При отсутствии иконы нужно целовать нательный крестик.

Когда и как нужно читать молитву «Да воскреснет Бог»

Людям, которые хотят быть истинными верующими, не все равно на правила чтения молитвы, а также на ее уместность.

В каких случаях следует читать молитву «Да воскреснет Бог»

От чтения любой из молитв, в том числе и этой, тогда, когда у вас есть такая потребность, вреда не будет. Но все же прямое назначение данной молитвы – изгонять бесов, атакующих человека.

Ирина вышла замуж по большой любви. Александр, в отличие от своей жены, скептически относился к религии и церковь с ней не хотел посещать.

Первые 2 года были абсолютно счастливыми – ни ссор, ни недопонимания, ни серьезных проблем. А потом семейная идиллия омрачилась непонятными приступами Саши.

Ночью в полнолуние он начинал вести себя странно: кричал, будто что-то его страшно пугало, пытался спрятаться, иногда издавал звериный вой. После таких приступов ничего не помнил и даже думал, что жена зло над ним подшучивает, рассказывая подобные небылицы о его поведении.

Поверил, когда посмотрел снятое Ириной на смартфон собственное «выступление». Мужчина бросился искать помощи у психиатра, но несколько месяцев лечения результата не дали – припадки стали повторяться уже не только в полнолуние.

Тогда Ирина решила посоветоваться со священником. Он порекомендовал во время таких припадков зажигать церковную свечу и читать «Да воскреснет Бог», утверждая, что все дело в бесах, которые терзают мужчину.

Когда в очередной раз начался приступ, Ирина последовала советам священника и уже после первых слов молитвы Александр начал затихать, хотя раньше его было успокоить сложно.

Повторение ритуала еще 2 раза полностью излечило Сашу, и бесы отправились искать более легкую добычу.

Можно читать молитву «Да воскреснет Бог» и в других случаях. Когда:

 1. Вы чувствуете, что вас покидают душевные силы, накатывает депрессия, не хочется жить.
 2. Следует покаяться за совершенные прегрешения.
 3. Требуются силы для борьбы со злом (особенно актуален такой молитвенный текст для военных пред боем).
 4. Хочется заслужить спасение и место в Раю.
 5. Нужна поддержка в совершении добрых дел, помощи ближним и т.п.

Как видите, есть достаточно причин вспоминать об этой молитве как можно чаще.

Как правильно читать молитву «Да воскреснет Бог»

Чтобы ваше воззвание «Да воскреснет Бог» было услышано нужно:

 1. Отринуть все мысли, вертящиеся у вас в голове и сконцентрироваться именно на молитвенном содержании.
 2. Просить Господа о поддержке со всей искренностью, благодаря его за смерть и воскрешение ради человечества.
 3. Хорошо выучить текст, с которым вы хотите обратиться к божественным силам. В крайнем случае можно воспользоваться молитвенником, но лучше все же полагаться на свою память, а не на книгу.

Не стоит обращаться к Господу ни с этой, ни с другими молитвами, если вы:

 • не можете сосредоточиться на том, что делаете;
 • имеете слишком мало времени для разговора с Богом;
 • находитесь в истерическом состоянии, так как сначала следует успокоиться.

Творить данную молитву можно, как дома, например, каждый вечер перед сном, так и в церкви.

Если вы молитесь в храме, то купите свечу и зажгите ее перед изображением Иисуса Христа. Затем осените себя крестным знаменем, закройте глаза, отключитесь от посторонних звуков и обратитесь к Богу.

Решайте сами, сколько раз читать этот спасительный текст. Если вы молитесь каждый вечер перед сном, то достаточно одного раза. Если чувствуете необходимость, можно прочесть «Да воскреснет Бог» 3 раза.

В особо тяжелых случаях, допустим, если требуется помочь человеку избавиться от терзающих его бесов, слова повторяются 40 раз.

История возникновения и особенности трактовки молитвы «Да воскреснет Бог»

Как возникла молитва «Да воскреснет Бог»

Богословы утверждают, что «отец» этого замечательного молитвенного текста – 67 псалом, потому что именно оттуда взято ее начало.

И ученые исследовавшие Святое Писание, и сами священники соглашаются с тем, что данный псалом достаточно труден для понимания, особенно – не слишком подготовленными людьми.

Профессор А.П. Лопухин так охарактеризовал его:

«Этот псалом, за необыкновенную сжатость выражения мыслей, недостаточную ясность текста, обилие образов, считался самым трудным для объяснения, и даже непреодолимым, почему называли его «крестом для умов и укором для толковников».

Нет единого мнения об истории написания 67 псалма. Большинство ученых сходятся на том, что он создан Пророком Давидом в XI веке до н.э. в честь возвращения Ковчега Завета в Иерусалим от филистимлян, которые насильно удерживали эту святыню в течение 20 лет.

Царь Давид, воодушевленный этим событием, испытывающий радость от того, что человечество будет спасено Божественным провидением, создал такой псалом во славу Господа.

А через много веков псалом «породил» замечательную молитву, что используется в Пасхальном богослужении, потому что Пророк Давид был прав и Бог подарил человечеству Христа, который своей смертью, а затем воскрешением спас человеческий род от ада на земле.

Считается, что на Руси после крещения эту молитву читали экзорцисты, занимающиеся изгнанием бесов из человека. Католики тоже переняли данную традицию и, несколько изменив текст молитвы, используют ее для тех же целей.

Несмотря на древнее происхождение, молитва до сих пор не утратила своей свежести и актуальности.

Вот почему духовники сожалеют о том, что так мало верующих знают наизусть этот молитвенный текст и так редко используют его для спасения собственной души.

Сложности с пониманием молитвы «Да воскреснет Бог»

А ведь текст «Да воскреснет Бог» очень интересен, поэтому неслучайно его трактовка вызывает жаркие споры и даже – спекуляции.

Наибольшие сложности в трактовке возникают тогда, когда приходится связать ветхозаветную символику с сюжетом «Нового Завета». И все же логика содержания, при должном внимании со стороны читающего, легко просматривается, и все объединено темой спасения человечества Христом.

Много споров вызывает обращение в тексте молитвы «Да воскреснет Бог» к кресту не как к невоодушевленному предмету, а как к живому человеку.

Священники утверждают, что ничего спорного в данном обращении нет, потому что крест для всех христиан – наибольшая из возможных святынь.

Св. Иоан Дамаскин говорил о кресте:

Крест для нас – великая святыня. «Всякое деяние и чудотворение Христово, конечно, весьма велико, божественно и удивительно, но удивительнее всего – честный крест Его. Ибо не иным чем, как только крестом Господа нашего Иисуса Христа упразднена смерть, разрешен прародительский грех, ад лишен своей добычи, даровано воскресение; нам дана сила презирать настоящее и даже самую смерть, устроено возвращение к первоначальному блаженству, открыты врата рая, естество наше воссело одесную Бога, и мы сделались чадами Божиими и наследниками. Все это совершено крестом» (Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. Книга 4, гл. XI (84). О кресте и еще о вере).

Очень часто от протестантов можно услышать ложные обвинения православных и католиков в идолопоклонничестве лишь из-за того, что мы обожествляем крест.

Но разве должны истинные христиане повторять подобны слова и сомневаться в святости и каноничности текста молитвы? Нет, не должны!

Просто воспринимайте обращение к кресту, как метафору. Те, кто тщательно изучает текст Библии, знают, что метафор и других художественных приемов там в изобилии. Это один из факторов, что делает главную книгу человечества уникальной и неповторимой.

«Да воскреснет Бог» не случайно рекомендуют читать, прежде всего, тем, кто желает спасения души. Нашу душу разрушает грех, но грехи можно замолить, а вот отсутствие раскаянья за совершенные преступления ничем нельзя исправить.

Грех совершает человек, но искушает его дьявол – антипод Бога и светлого его воинства. Человек без божественной помощи слаб, вот почему он так часто совершает прегрешения «вольные и невольные».

Читая такую молитву и понимая ее смысл, вы будете не только благодарить Христа, что он пошел на крест за человечество и восхвалять его воскрешение. Вы еще и получите мощную защиту от темных сил, покаетесь за совершенные грехи и сможете противиться искушениям, которые поджидают нас на каждом шагу.

Думаю, вы убедились, что молитва «Да воскреснет Бог» совершенно напрасно не пользуется большой популярностью у верующих, так как в ее силе сомневаться не приходиться.

Молитва «Да воскреснет Бог»

В жизни каждого человека бывают моменты, когда становится страшно, появляются сомнения по поводу веры, кажется, что его окружает зло. В дни смятения стоит обратиться к Господу нашему со словами молитвы о защите «Да воскреснет Бог», которая исцелит душу, наполнит ее покоем и радостью, поможет устранить сомнения. Ее еще называют молитвой Честному Кресту. Текст ее небольшой, но каждое слово наполнено глубоким смыслом и требует серьезного осознания.

 1. Текст молитвы на церковнославянском языке с ударениями
 2. Когда читать молитву?
 3. Текст молитвы на русском языке
 4. Как правильно читать молитву «Да воскреснет Бог»?

Текст молитвы на церковнославянском языке с ударениями

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Есть и более короткий вариант молитвы:

Огради́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́, и сохрани́ мя от вся́каго зла.

Когда читать молитву?

Особенно важно обращение к молитвенным словам, когда верующий чувствует негативное бесовское влияние, которое может проявляться в самых разных формах. Тревога, неуверенность в своих силах, желание ступить на тропу запретных поступков и желаний могут свидетельствовать о том, что человек сам не может справиться с соблазнами дьявола.

В этом случае нужно читать молитву «Да воскреснет Бог». Она поможет преодолеть все сомнения и страхи, а обратившийся за защитой к Господу получит ее в полной степени, если слова прошения звучат искренне.

Текст ее невелик, но обладает огромной силой и способен творить настоящие чудеса. Большинству содержание понятно и доступно, хотя и произносится на церковнославянском языке. Если же её общий смысл не вполне доступен, более понятной будет молитва, если её текст звучит на русском языке.

Текст молитвы на русском языке

Да воскреснет Бог, и разсеются Его враги, и пусть бегут от Него все ненавидящие Его. Как исчезает дым, так и они пусть исчезнут; и как тает воск от огня, так пусть погибнут бесы перед любящими Бога и знаменующимися знамением креста и в радости восклицающими: радуйся, Многочтимый и Животворящий Крест Господень, прогоняющий бесов силою на тебе распятого Господа нашего Иисуса Христа, Который сошел в ад и уничтожил силу диавола и дал нам Тебя, Свой Честный Крест, на прогнание всякого врага. О, Многочтимый и Животворящий Крест Господень, помогай мне со Святою Госпожою Девою Богородицею и со всеми святыми во все века. Аминь.

Как правильно читать молитву «Да воскреснет Бог»?

Чтобы получить защиту Господа от бесов и дьявольских искушений, необходимо произносить молитвенные слова искренне, с чистыми помыслами и уверенностью, что Бог услышит верующего и укрепит его слабую волю, избавит от страхов и сомнений.

Значение молитвы велико, так как символизирует защиту верующих Христом, который принял мученическую смерть на кресте, а потом спустился в ад и вывел оттуда праведников, смертью смерть поправ и победив ад.

История молитвы Да воскреснет Бог, от чего помогает и полный текст на русском языке

Идея возрождения, воскресения волнует и современного человека. Недаром молитву «Да воскреснет Бог» читают верующие во всем православном мире. Слова радости звучат не только в период праздника Пасхи, но и перед сном. Каждый находит в молитве утешение, облегчение.

История возникновения

Момент воскресения Христа недаром почитают православные, ведь в Боге воскрес и человек. Обращаясь со словами прославления к Иисусу, мы понимаем, что заветное слово возвращается к нам. Связана радость с ликованием царя Давида, жившего в XI веке до Рождества Христова, что Ковчег Завета Божьего вернулся в Иерусалим. Ликование народа говорило о том, что он отмечен и посещен Богом, он опять избран и защищен от напастей. Так произошло рождение Псалма, в котором Давид восхваляет спасение человечества Божьим провидением.

Основной символ молитвы — Крест, на котором произошло распятие Иисуса Христа. Но, по мнению профессора А. П. Лопухина, для понимания смысла псалма надо обладать истинной верой. Для многих молитва непонятна, становясь непреодолимым «крестом для умов и укором для толкователей».

Чем помогает

Обращаясь со словами к Всевышнему, человек знает, что речь его будет услышана. Когда эмоции, душевные страдания переполняют, то надо поднять глаза вверх и увидеть, как Господь протягивает руку помощи.

От болезней

Телесные недуги связывают с душевным состоянием человека. Тех, кто одолен сомнениями, грехами, болезни посещают часто. Слова молитвы помогут очистить душу и тело от напастей. Обращение к кресту как орудию казни Иисуса необходимо, так как он является символом, восстанавливающим силу духа и тела.

От зла

Зло несет человек в себе от нечистой силы. Хотя понимают, что в реальности ее не существует. Но мысли окружающих, их слова, могут принести зло. Сильные слова «Да воскреснет Бог» станут преградой тому, чтобы в реальности произошло возникновение и действие злых умыслов.

Опираясь на силу креста, жизнь творящего, можно уберечься от козней и умыслов дьявола.

От сглаза и порчи

Изгнанием бесов занимались, читая молитву, экзорцисты. Ею действовали на тех, кто только принял крещение. Чаще порчу получают люди незащищенные, не осененные крылом Господа. Они открыты умыслам дьявола в лице злых людей. Осенив себя крестом, можно спасти душу и тело от бесовских напастей.

Защита от опасностей

Советуют почаще обращаться со словами «Да воскреснет Бог», чтобы оградить себя и своих домочадцев от тех опасностей, которые подстерегают на каждом шагу. Можно молиться, отправляясь в дальние путешествия, перед отправкой сына в армию. Во время природных катаклизмов, экологических катастроф молитвой спасаются. Читать ее лучше на ночь.

Защита от бед и горестей

В молитве объектом поклонения является крест, используемый для распятия Христа. Обращаясь к нему, человек просит о защите Господа, чтобы получить избавление тела и души, когда бесы искушают, приводя к бедам. Тяжесть горестей снимают благословенными словами молитвы.

Православные тексты на русском языке

Считают, что молитву «Да воскреснет Бог» читать сложно. Хотя она переведена на русский язык, но смысл ее не совсем понятен современному человеку. Надо не просто говорить слова бездумно, а вкладывать в них силу своей души. Поэтому и произносят обращение так, чтобы оно было понятным. Только так спасется душа, очистится от скверны.

Честному кресту

Созданием своеобразного щита вокруг своего тела и души можно уберечь их на всю жизнь от зла и напастей, а также своих близких. Этому способствуют обращения к Честному кресту со словами.

«Пусть произойдет Воскресение Бога, пусть расточатся враги его, разбегутся все, кто ненавидит его! Воску таять от огня, дыму исчезать, так же произойдет исчезновение и погибель бесов перед нашим знамением Кресту Честному. С радостью восклицайте: Радуйся, Многочтимый Крест Господень. Только ты можешь изгнать бесов силою, какой обладает распятый на тебе Иисус. Господь дал каждому частичку своего Честного Креста, чтобы смогли прогнать врагов, пособников беса от себя».

Краткая версия

Кратко можно обратиться с такими словами.

«Прощу защиты и покровительства, Господи, используй силу Честного креста своего со спасением и сохранением меня от врагов, ненавидящих тебя».

Псалом 90

Словами охранительного псалма достигают защиты от бесовских сил.

«Живой в помощи Вышнего, крове Бога Небесного останется. Говори Господу: к Заступнику своему обращаюсь, уповаю на него. Избавит пусть от слов нечестивых. Пусть прикроет своими крыльями. Да не убоюсь под его защитой страха ночного, стрелы врага летящей, беса полуденного. Посмотри, Господи, своими очами, поклонения грешников услышь. Не приблизится, Господи, к тебе зло, рана к телу. Заповедь моя к тебе сохранится всегда, на всем пути жизни. К тебе одному обращаюсь и молю о заступничестве. Кто познает имя Твое, Господи, тот спасен будет».

Живому и животворящему Кресту Господню

Строчки, прославляющие Христа, пожертвовавшего своей жизнью ради человека, его спасения, относятся к самым сильным. Поэтому и читать надо их в дни радости и прося защиты в трудные минуты, произнесением.

«Как воскрес Бог из мертвых, так пусть рассеются враги Его, бегут все, ненавидевшие Его. Дыму приходится исчезать, так и они исчезнут; как воску приходится таять от огня, так придет погибель бесов перед теми, кто любит Бога и знаменует крестом и радуется словами: Радость Многочтимому и Животворящему кресту Господню! Ты прогоняешь бесов, Господи силой креста твоего. После распятия на нем, Христос прошел сошествие в ад, но смог уничтожить силу дьявола. Теперь мы имеем на груди Честный крест, полученный от него. Он поможет прогнать врагов, спасти от мук и горестей. Жизнь Дарующий крест Господень, огради меня от беса, помогай мне вместе с Госпожою Богородицей Святой и со всеми святыми. Аминь».

Псалом 45

Песнопение содержит обращение к Богу, помогающее людям во время природных катаклизмов, неизлечимых болезней, развала семьи, финансового краха.

«Бог, Помощник, Прибежище и Сила в трудную минуту, вновь обретаем тебя! Да не убоимся смущения земли, когда возмущаются морские воды: все селения освятил Господь своей силой. Господь всегда с нами. Он говорит: Веруй в меня, твоего сильного Покровителя! Ничто не навредит там, где царствует Господь. Он оберегает жилище от зари до зари хранящего Его Заветы. Призывает Бог прийти к нему всех верующих и желающих обрести Царствие Божие. Оно доступно тем, кто верит и не предаст».

В псалме, написанном сыновьями сынами Кореевыми, упор делается на завет, который заключен Богом и народ Авраама. Нужно отойти от сует жизни и жить по законам Божьим, доверяясь Создателю».

Толкование и значение

Известно, что душу человека на протяжении всей жизни разъедает грех. Не раскаиваясь в противных Богу делах, попадают под действие темных сил, дьявола. Как раз молитва «Да воскреснет Бог» направлена на то, чтобы защитить от бесовского начала. Прославляя Господа, его великую жертву на кресте, надеются на вечную жизнь, продолжение земного пути.

Трудность постижения смысла молитвы делает ее менее популярной среди верующих.

Животворящий крест, на котором был распят Иисус Христос, обладает святой силой. Недаром он так называется. Осеняя себя крестным знамением, православные прогоняют бесов из своего сердца. Кроме того, верующие избавляются от вечной смерти, обретая вечную жизнь в Царстве Божьем. Это понятие появилось после того, как Христос воскрес, победив дьявола.

Орудие казни Спасителя сохранило исцеляющую силу, которую даровал ему Христос. Ведь когда к кресту поднесли тяжелобольную женщину, то она встала, полностью выздоровев. Поэтому люди в молитве обращают слова к Животворящему кресту. В исцелении надо благодарить того, кто был распят на этом кресте.

Это орудие казни является символом спасения человека от вечной смерти. Знамением крестным перед молитвой оберегают тело, а душу — обращением к Животворящему кресту.

Как правильно молиться

В жизни человек постоянно встречается с трагичными ситуациями. Читают молитву тогда, когда:

 • боятся за свою жизнь и жизнь близких;
 • находятся в трудном путешествии;
 • тяжело на душе, мучают сомнения;
 • сражаются за родину с врагами.

Если человек некрещеный, то необходимо пройти обряд, иначе слова не дойдут до Бога. Можно произносить псалмы в домашних условиях, в церкви.

В правила чтения входит:

 • осенение себя крестным знамением;
 • нахождение перед иконой распятого Христа;
 • поклонение трижды;
 • повторение молитвы несколько раз, можно до 40.

Обычно обращаются к Богу стоя, перед сном. Лучше в это время глядеть не только на распятие, но и нательный крестик. Лучше всего работает молитва в трудных жизненных обстоятельствах. Необходимо верить, что нательный крестик является сильнейшим средством, чтобы прогнать бесов. Не забываются поклониться лику Господа. Если же нет иконы, то кланяются в сторону востока.

Воскресная проповедь не обходится без «Да воскреснет Бог!» Ведь в ней заключена безмерная радость по поводу воскресения Бога после того, как он изгнал дьявола из кромешного ада, открыл человеку вечную жизнь. Пасхальной победе Христа обязаны православные победе жизни над вечной смертью. Наша надежда на радость в будущем, словно пророк Давид, скачущий на коне и радующийся возвращению ковчега Завета. Лучшее время произнесения молитвы — воскресенье. На Пасху читают ее обязательно, прославляя Господа и его подвиг во имя человечества.

Считают, что нужно обращаться словами «Да воскреснет Бог» в трудных жизненных обстоятельствах. Помогает она, когда нужно обрести спокойствие в душе. От нее остается гармония в душе, мир и покой, заряжаются светлой энергией, избавляясь от злых умыслов.

Распространенные ошибки

Произнесение слов молитвы просто так, для галочки приводит к тому, что человек попадает под влияние зла. Необходимо так сильно верить, точно это вопрос жизни или смерти. А достигнуть этого можно, только истинно уверовав в слово Божье. Православному или католику, желающему исцелиться, почувствовать, как светлая энергия приходит в душу, надо уметь смирять свои чувства, каяться в своих пороках, исправлять грешные поступки, оставаясь верным учению Христа.

Молитвенные обещания, обращения лучше выучить наизусть. Тогда они выходят из души. Нельзя в течение дня, сидя за столом, просто произносить псалом.

Нужно стоять перед иконой. Обязательно перед произнесением осеняют себя крестным знамением. Стоя перед ложем, осеняют изголовье. Затем перст кладут на ноги, потом — вправо и влево. Целуют нательный крестик, кланяются и произносят молитву «Да воскреснет Бог!» Она может быть в кратком варианте. Но не надо читать ее по бумажке. И силою Животворящего креста ограждают себя от злых сил. Сон после молитвы будет исцеляющим, а дом вместе с его жителями — защищен от бед и болезней.

Да воскреснет бог — молитва честному животворящему кресту Господню

Сила молитвы может многое изменить в жизни человека. В этом мне пришлось убедиться на собственном опыте. Влияние дьявола на разум людей происходит исподволь, а человеку кажется, что он сам принимает противные богу решения. Когда враг людской атакует, приходит на помощь «Да воскреснет Бог» — молитва честному кресту. В статье я вам расскажу, в чем заключается смысл молитвы, когда ее необходимо читать и от чего она спасает.

Духовный щит

Молитва кресту «Да воскреснет Бог» относится к защитным. Она уберегает душу от сатанинских соблазнов, спасает от врагов видимых и невидимых. История возникновения молитвы восходит к началу формирования православной веры в европейских странах. Император Рима Константин решил найти крест, на котором принял мученическую смерть Иисус. Царица Елена, матушка Константина, направилась в Иерусалим на поиски святыни.

Царица со слугами нашли три креста на месте казни, но какой из них принадлежал Иисусу, было не известно. Тогда Елена решила ждать ответа от самого Господа. Для этого взяли больную тяжелым заболеванием женщину и по очереди подносили к каждому кресту. Тот крест, который исцелил больную, принадлежал Спасителю. Чтобы избежать ошибки, к крестам подносили только что умершего человека: его воскресил именно крест Спасителя.

Иисус Христос не только при жизни исцелял людей, он это делает и по сей день.

С тех пор стали возносить молитву кресту Господню, которая исцеляла немощных и спасала от дьявольских происков.

Смысл молитвы

О чем повествует молитва животворящему кресту, текст которой написан на старинном славянском языке? В ней говорится, что мученической смертью Иисус спас все человечество от гибели. «Смертью смерть попрал» — повествует нам Евангелие. Как такое возможно? Это была заместительная жертва, то есть Христос умер за наши грехи вместо нас и низверг власть дьявола.

По многочисленным просьбам читателей мы подготовили приложение «Православный календарь» для смартфона. Каждое утро Вы будете получать информацию о текущем дне: праздники, посты, дни поминовения, молитвы, притчи.
Скачайте бесплатно: Православный календарь 2020 (доступно на Android)

Когда приходят беды и различные искушения, крест Христа является нашим спасением. Стоит только перекреститься, как нечистый тут же отступает прочь. В этом и проявляется мощь спасительного креста.

Крест — символ спасения всего рода человеческого от грехов и погибели в вечности.

Молитва честному кресту, текст на русском языке:

Краткое изложение молитвы:

Нашим современникам не всегда понятен смысл старинных выражений. Давайте рассмотрим значение непонятных словосочетаний.

 • Да воскреснет Бог и расточатся врази его. Расточаются, значит, рассеиваются. «Врази» — старинная форма слова «враги».
 • «Знаменующихся крестным знамением» — тех, кто крестится.
 • «Глаголющих» — произносящих слова.
 • «Пречестный и животворящий» — то есть очень почитаемый, дающий жизнь.
 • «Пропятый» — значит, распятый.
 • «Во ад сшедшаго» — Спаситель после распятия спустился в ад и освободил заключенных там праведников.

По церковному преданию, до воскресения Иисуса рай был недоступен даже праведным душам. Только победа Спасителя над дьяволом открыла праведникам райскую обитель. Поэтому внизу распятия иногда изображают череп с костями: это символизирует искупление Адама и Евы и всего рода человеческого, произошедшего от них.

Когда читать молитву

Многие верующие не знают, в каких случаях читается чудотворная молитва кресту. Ее необходимо читать, осеняя себя крестным знамением, в следующих случаях:

 • в сложных жизненных ситуациях, когда кажется, что жизнь висит на волоске;
 • при любой опасности — видимой или невидимой;
 • перед трудным и опасным делом либо путешествием;
 • во время уныния, печали и мыслей о смерти;
 • во время дьявольских искушений и грешных помыслов;
 • для обретения мужества во время участия в военных действиях;
 • для обретения душевной и физической благодати.

В Евангелии сказано, что дьявол рыщет, как лев рыкающий, ища, кого бы поглотить. Это не нужно воспринимать буквально и представлять дьявола в образе льва. Здесь имеется в виду, что лукавый постоянно ищет для себя духовную жертву — склоняет к соблазнам, грехам и нечистоте. Он действует через мысли человека.

По завершении молитвы следует поклониться в пояс.

Сколько раз подряд нужно читать молитву кресту? Можно прочитать один раз, трижды или сколько пожелает душа. В наши дни принято слушать данную молитву 40 раз подряд, для этого можно включить аудиозапись.

Можно ли читать молитву некрещенному человеку? Можно, но все же необходимо принять крещение в православной церкви. Потому что какой смысл молиться животворящему кресту, если человек не принял таинство крещения?

Молитва кресту входит в вечернее молитвенное правило, то есть читается ежедневно.

Сила молитвы настолько велика, что не раз спасала жизнь верующим людям. Ее произносили в трагических и тяжелых жизненных ситуациях, во время эпидемий и войн, пожаров и наводнений.

Раньше с помощью молитвы кресту изгоняли бесов и освобождали людей от козней лукавого. Она спасает от порчи и сглазов, колдовских наваждений и мороков. Через молитву человек приближается к Богу и становится под его защиту.

Сила молитвенного слова напрямую зависит от человека, произносящего ее. Искренняя вера в сердце, подкрепленная мощью слова, может вершить чудеса. Она не только прогонит зло, но и наполнит душу человека гармонией и радостью. О чем волноваться верующему, которому уготовано место в вечной обители Христа? Он должен быть преисполнен благодарности за такой дар.

6 причин читать Молитва «Да воскреснет Бог»

Молитвы «Да воскреснет Бог» текст, история создания и трактование + 6 причин читать ее как можно чаще.

Общение с высшими силами занимает важное место в жизни верующего человека.

Кто-то знает множество молитв на все случаи жизни, кто-то довольствуется известнейшей «Отче наш», а некоторые и вовсе обращаются к Господу своими словами.

Молитва «Да воскреснет Бог» не слишком популярна, но она незаменима, если в вашей жизни возникла трудная ситуация, вы страдаете от злого умысла, пытаетесь удержаться от соблазна или стали жертвой темных сил.

Текст ее достаточно простой, так что выучить вы его сможете без особого труда.

Молитва «Да воскреснет Бог» — изучаем текст

Безусловно, самое важное в молитве – это ее содержание. Вот почему нельзя просто механично произносить слова, не понимая, о чем вы просите.

Текст молитвы, хоть и кажется слишком витиеватым и сложным для понимания, тем не менее достаточно легко запоминается.

Если у вас возникают трудности с произношением некоторых слов, ударением или чем-то подобным, то исправить ошибки можно, посмотрев такое видео:

Молитва «Да воскреснет Бог»

Практикуйтесь в чтении до тех пор, пока перестанете запинаться на трудных словах и начнете говорить гладко и красиво.

Вот пояснение некоторых слов и словосочетаний, с пониманием которых могут возникнуть проблемы у людей, что раньше не имели дела с церковнославянским языком.

Слово или словосочетаниеОбъяснение на русском
1.Расточатся вразиРассеются враги
2.ГлаголющиеГоворящие
3.ПречестныйНаиболее почитаемый
4.ПропятогоРаспятого
5.ПоправшагоПобедившего
6.СупостатВраг, противник
7.Животворящий Крест ГосподеньДарующий жизнь, воскресающий крест Господа

То есть, перевод на русский язык данной молитвы будет выглядеть вот так:

Перевод на русский язык «Да воскреснет Бог»
Да воскреснет Бог, и рассеются Его враги, и пусть бегут от Него все ненавидящие Его. Как исчезает дым, так и они пусть исчезнут; и как тает воск от огня, так пусть погибнут бесы перед любящими Бога и знаменующимися знамением креста и в радости восклицающими: Радуйся, Многочтимый и Животворящий Крест Господень, прогоняющий бесов силою на тебе распятого Господа нашего Иисуса Христа, Который сошел в ад и уничтожил силу диавола и дал нам Тебя, Свой Честный Крест, на прогнание всякого врага. О, Многочтимый и Животворящий Крест Господень, помогай мне со Святою Госпожою Девою Богородицею и со всеми святыми во все века. Аминь.

Если у вас возникли трудности с церковнославянским языком, то можно выучить русский вариант. Ваша молитва обязательно будет услышана Богом.

Есть и краткий вариант, который можно повторять так часто в течение дня, как вам того хочется. При отсутствии иконы нужно целовать нательный крестик.

Когда и как нужно читать молитву «Да воскреснет Бог»

Людям, которые хотят быть истинными верующими, не все равно на правила чтения молитвы, а также на ее уместность.

В каких случаях следует читать молитву «Да воскреснет Бог»

От чтения любой из молитв, в том числе и этой, тогда, когда у вас есть такая потребность, вреда не будет. Но все же прямое назначение данной молитвы – изгонять бесов, атакующих человека.

Ирина вышла замуж по большой любви. Александр, в отличие от своей жены, скептически относился к религии и церковь с ней не хотел посещать.

Первые 2 года были абсолютно счастливыми – ни ссор, ни недопонимания, ни серьезных проблем. А потом семейная идиллия омрачилась непонятными приступами Саши.

Ночью в полнолуние он начинал вести себя странно: кричал, будто что-то его страшно пугало, пытался спрятаться, иногда издавал звериный вой. После таких приступов ничего не помнил и даже думал, что жена зло над ним подшучивает, рассказывая подобные небылицы о его поведении.

Поверил, когда посмотрел снятое Ириной на смартфон собственное «выступление». Мужчина бросился искать помощи у психиатра, но несколько месяцев лечения результата не дали – припадки стали повторяться уже не только в полнолуние.

Тогда Ирина решила посоветоваться со священником. Он порекомендовал во время таких припадков зажигать церковную свечу и читать «Да воскреснет Бог», утверждая, что все дело в бесах, которые терзают мужчину.

Когда в очередной раз начался приступ, Ирина последовала советам священника и уже после первых слов молитвы Александр начал затихать, хотя раньше его было успокоить сложно.

Повторение ритуала еще 2 раза полностью излечило Сашу, и бесы отправились искать более легкую добычу.

Можно читать молитву «Да воскреснет Бог» и в других случаях. Когда:

 1. Вы чувствуете, что вас покидают душевные силы, накатывает депрессия, не хочется жить.
 2. Следует покаяться за совершенные прегрешения.
 3. Требуются силы для борьбы со злом (особенно актуален такой молитвенный текст для военных пред боем).
 4. Хочется заслужить спасение и место в Раю.
 5. Нужна поддержка в совершении добрых дел, помощи ближним и т.п.

Как видите, есть достаточно причин вспоминать об этой молитве как можно чаще.

Как правильно читать молитву «Да воскреснет Бог»

Чтобы ваше воззвание «Да воскреснет Бог» было услышано нужно:

 1. Отринуть все мысли, вертящиеся у вас в голове и сконцентрироваться именно на молитвенном содержании.
 2. Просить Господа о поддержке со всей искренностью, благодаря его за смерть и воскрешение ради человечества.
 3. Хорошо выучить текст, с которым вы хотите обратиться к божественным силам. В крайнем случае можно воспользоваться молитвенником, но лучше все же полагаться на свою память, а не на книгу.

Не стоит обращаться к Господу ни с этой, ни с другими молитвами, если вы:

 • не можете сосредоточиться на том, что делаете;
 • имеете слишком мало времени для разговора с Богом;
 • находитесь в истерическом состоянии, так как сначала следует успокоиться.

Творить данную молитву можно, как дома, например, каждый вечер перед сном, так и в церкви.

Если вы молитесь в храме, то купите свечу и зажгите ее перед изображением Иисуса Христа. Затем осените себя крестным знаменем, закройте глаза, отключитесь от посторонних звуков и обратитесь к Богу.

Решайте сами, сколько раз читать этот спасительный текст. Если вы молитесь каждый вечер перед сном, то достаточно одного раза. Если чувствуете необходимость, можно прочесть «Да воскреснет Бог» 3 раза.

В особо тяжелых случаях, допустим, если требуется помочь человеку избавиться от терзающих его бесов, слова повторяются 40 раз.

История возникновения и особенности трактовки молитвы «Да воскреснет Бог»

Как возникла молитва «Да воскреснет Бог»

Богословы утверждают, что «отец» этого замечательного молитвенного текста – 67 псалом, потому что именно оттуда взято ее начало.

И ученые исследовавшие Святое Писание, и сами священники соглашаются с тем, что данный псалом достаточно труден для понимания, особенно – не слишком подготовленными людьми.

Профессор А.П. Лопухин так охарактеризовал его:

«Этот псалом, за необыкновенную сжатость выражения мыслей, недостаточную ясность текста, обилие образов, считался самым трудным для объяснения, и даже непреодолимым, почему называли его «крестом для умов и укором для толковников».

Нет единого мнения об истории написания 67 псалма. Большинство ученых сходятся на том, что он создан Пророком Давидом в XI веке до н.э. в честь возвращения Ковчега Завета в Иерусалим от филистимлян, которые насильно удерживали эту святыню в течение 20 лет.

Царь Давид, воодушевленный этим событием, испытывающий радость от того, что человечество будет спасено Божественным провидением, создал такой псалом во славу Господа.

А через много веков псалом «породил» замечательную молитву, что используется в Пасхальном богослужении, потому что Пророк Давид был прав и Бог подарил человечеству Христа, который своей смертью, а затем воскрешением спас человеческий род от ада на земле.

Считается, что на Руси после крещения эту молитву читали экзорцисты, занимающиеся изгнанием бесов из человека. Католики тоже переняли данную традицию и, несколько изменив текст молитвы, используют ее для тех же целей.

Несмотря на древнее происхождение, молитва до сих пор не утратила своей свежести и актуальности.

Вот почему духовники сожалеют о том, что так мало верующих знают наизусть этот молитвенный текст и так редко используют его для спасения собственной души.

Сложности с пониманием молитвы «Да воскреснет Бог»

А ведь текст «Да воскреснет Бог» очень интересен, поэтому неслучайно его трактовка вызывает жаркие споры и даже – спекуляции.

Наибольшие сложности в трактовке возникают тогда, когда приходится связать ветхозаветную символику с сюжетом «Нового Завета». И все же логика содержания, при должном внимании со стороны читающего, легко просматривается, и все объединено темой спасения человечества Христом.

Много споров вызывает обращение в тексте молитвы «Да воскреснет Бог» к кресту не как к невоодушевленному предмету, а как к живому человеку.

Священники утверждают, что ничего спорного в данном обращении нет, потому что крест для всех христиан – наибольшая из возможных святынь.

Св. Иоан Дамаскин говорил о кресте:

Крест для нас – великая святыня. «Всякое деяние и чудотворение Христово, конечно, весьма велико, божественно и удивительно, но удивительнее всего – честный крест Его. Ибо не иным чем, как только крестом Господа нашего Иисуса Христа упразднена смерть, разрешен прародительский грех, ад лишен своей добычи, даровано воскресение; нам дана сила презирать настоящее и даже самую смерть, устроено возвращение к первоначальному блаженству, открыты врата рая, естество наше воссело одесную Бога, и мы сделались чадами Божиими и наследниками. Все это совершено крестом» (Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. Книга 4, гл. XI (84). О кресте и еще о вере).

Очень часто от протестантов можно услышать ложные обвинения православных и католиков в идолопоклонничестве лишь из-за того, что мы обожествляем крест.

Но разве должны истинные христиане повторять подобны слова и сомневаться в святости и каноничности текста молитвы? Нет, не должны!

Просто воспринимайте обращение к кресту, как метафору. Те, кто тщательно изучает текст Библии, знают, что метафор и других художественных приемов там в изобилии. Это один из факторов, что делает главную книгу человечества уникальной и неповторимой.

«Да воскреснет Бог» не случайно рекомендуют читать, прежде всего, тем, кто желает спасения души. Нашу душу разрушает грех, но грехи можно замолить, а вот отсутствие раскаянья за совершенные преступления ничем нельзя исправить.

Грех совершает человек, но искушает его дьявол – антипод Бога и светлого его воинства. Человек без божественной помощи слаб, вот почему он так часто совершает прегрешения «вольные и невольные».

Читая такую молитву и понимая ее смысл, вы будете не только благодарить Христа, что он пошел на крест за человечество и восхвалять его воскрешение. Вы еще и получите мощную защиту от темных сил, покаетесь за совершенные грехи и сможете противиться искушениям, которые поджидают нас на каждом шагу.

Думаю, вы убедились, что молитва «Да воскреснет Бог» совершенно напрасно не пользуется большой популярностью у верующих, так как в ее силе сомневаться не приходиться.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector