0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Переможців конкурсу проповідей визначили у КДАіС

Порядок та умови проходження конкурсу Розділ: Інформація, що оприлюднюється розпорядником

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців

1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад державних службовців третьої — сьомої категорій (далі — конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

2. Конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до державної служби громадян України.

3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців наказом (розпорядженням) керівника відповідного державного органу, який здійснює призначення на посаду державного службовця, утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

Очолює конкурсну комісію заступник керівника державного органу. До складу конкурсної комісії входять представники кадрової та юридичної служб, а також окремих структурних підрозділів апарату державного органу.

У разі проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця, що виконує функції, пов’язані з регулюванням підприємницької діяльності, до складу конкурсної комісії включаються також представники галузевих рад підприємців, що утворені при відповідних органах виконавчої влади, та представники громадських рад при центральних органах виконавчої влади.

4. У державному органі з нечисленним апаратом (до п’яти осіб) конкурс може проводитися керівником цього органу або конкурсною комісією органу вищого рівня.

5. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в одному державному органі, а також просування по службі державних службовців, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

Умови проведення конкурсу

6. Умови проведення конкурсу в окремому державному органі відповідно до цього Порядку визначаються його керівником, який призначає на посади та звільняє з посад державних службовців.

Рішення про проведення конкурсу приймається керівником органу за наявності вакантної посади державного службовця.

7. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

абзац другий пункту 7 виключено

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

в інших випадках, установлених законами.

8. Особи, які подали необхідні документи до державного органу для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади державного службовця (далі — кандидати).

9. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення державного органу про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

Оголошення про конкурс

10. Державний орган, у якому проводиться конкурс, зобов’язаний опублікувати оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відома працівників органу, в якому оголошується конкурс.

11. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

1) найменування державного органу із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;

3) основні вимоги до кандидатів, визначені державним органом згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців;

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про державну службу.

12. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття керівником рішення про призначення осіб згідно з пунктом 5 цього Порядку в межах одного державного органу конкурс не оголошується.

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

13. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії державного органу, в якому проводиться конкурс, такі документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

відомості про майно, доходи, витрати, зобов’язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, наявність у себе та близьких осіб корпоративних прав;

копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою;

довідку про стан здоров’я;

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки.

Особи, які працюють у державному органі, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

14. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

15. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

16. Кадрова служба державного органу перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посаду державного службовця.

17. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

171. Особа, яка подала недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускається.

18. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі.

Проведення іспиту та відбір кандидатів

19. Іспит проводиться конкурсною комісією державного органу, в якому оголошено конкурс, з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду державних службовців.

Читать еще:  архимандрит Амвросий (Макар)

20. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

21. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання та протидії корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та структурного підрозділу.

22. Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців розробляється Головдержслужбою разом з Українською Академією державного управління при Президентові України.

23. Порядок проведення іспиту у державному органі та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень цього державного органу та його структурних підрозділів затверджується керівником органу, в якому проводиться конкурс, відповідно до цього Порядку та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

24. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

25. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад державних службовців.

26. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву в цьому державному органі і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

27. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади державного службовця, оголошується повторний конкурс.

28. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

29. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається керівнику державного органу, обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду державного службовця та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

30. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається керівникові не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

31. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

32. Рішення про призначення на посаду державного службовця та зарахування до кадрового резерву приймає керівник державного органу на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

33. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене керівнику відповідного державного органу протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

34. Рішення керівника державного органу може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 вересня 2019 р. № 844
Київ

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2017 р., № 71, ст. 2163, № 88, ст. 2698; 2018 р., № 4, ст. 161, № 41, ст. 1453, № 47, ст. 1643; 2019 р., № 47, ст. 1604), зміни, що додаються.

2. Установити, що особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі на зайняття посад державної служби категорій “Б” і “В”, може до 31 грудня 2019 р. подати в установленому порядку до конкурсної комісії необхідну інформацію особисто або надіслати її поштою. Така інформація не розглядається у разі:

подання її особисто в останній день строку подання після закінчення робочого часу;

надіслання її поштою після закінчення строку подання;

надіслання її поштою протягом установленого строку подання та надходження до державного органу менше ніж за три робочих дні до дати проведення конкурсу.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 вересня 2019 р. № 844

1. Пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Конкурс проводиться такими етапами:

1) прийняття рішення про оголошення конкурсу;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття та розгляд інформації від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

4) проведення тестування та визначення його результатів;

5) розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів (у випадках, передбачених цим Порядком);

6) проведення співбесіди та визначення її результатів;

7) складення загального рейтингу кандидатів;

8) визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.”.

2. У пункті 8 слова “необхідні документи” замінити словами “необхідну інформацію”.

4. Пункти 10-12 викласти в такій редакції:

“10. Оголошення про проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, які оприлюднені на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС, нумеруються з метою ідентифікації відповідної вакансії.

11. Умови проведення конкурсу затверджуються наказом (розпорядженням) суб’єкта призначення або керівника державної служби.

Наказ (розпорядження) про оголошення конкурсу та умови його проведення не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня підписання відповідного наказу (розпорядження) розміщуються через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС:

спеціальним структурним підрозділом НАДС у разі оголошення конкурсу на зайняття посади категорії “А”;

службою управління персоналом державного органу, в якому оголошено конкурс, у разі оголошення конкурсу на зайняття посад категорій “Б” і “В”.

У разі виявлення розбіжності між інформацією, зазначеною в наказі (розпорядженні) про оголошення конкурсу та умовах його проведення, та інформацією, розміщеною на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС, спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу протягом 24 годин після її розміщення може виправити таку розбіжність. У такому разі оновлена інформація доводиться до відома осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, в порядку, передбаченому абзацом п’ятим пункту 17 цього Порядку.

12. Після оприлюднення інформації про оголошення конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС така інформація може бути оприлюднена на офіційному веб-сайті відповідного державного органу, інших веб-сайтах та в засобах масової інформації.”.

Читать еще:  Благодійні акції до Пасхи проводять єпархії УПЦ

5. Абзац другий пункту 13 викласти в такій редакції:

“Конкурс на зайняття посад категорій “Б” і “В” проводить конкурсна комісія, утворена суб’єктом призначення у державному органі, у складі голови і членів комісії. Суб’єкт призначення може прийняти рішення про утворення кількох конкурсних комісій у державному органі.”.

8. У пункті 15 — 1 слово “припиняються” замінити словом “призупиняються”.

9. Абзац перший пункту 16 викласти в такій редакції:

“16. Комісія або конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення до роботи державних службовців, у тому числі з інших державних органів, науковців та експертів у відповідній сфері для проведення оцінки за результатами розв’язання ситуаційних завдань та проведення співбесіди щодо відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам.”.

1) в абзаці першому слова “не менш як дві третини” замінити словами “не менше половини”;

2) в абзаці п’ятому слова “у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку” замінити словами “засобами телекомунікаційного зв’язку”.

11. Пункт 19 викласти в такій редакції:

“19. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає Комісії або конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2;

2) резюме за формою згідно з додатком 2 — 1 , в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) у разі проведення закритого конкурсу — іншу інформацію для підтвердження відповідності умовам конкурсу;

5) у разі проведення конкурсу на посаду державної служби категорії “А” — підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Якщо особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, незалежно від обставин подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, її повторне подання не вимагається.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.”.

12. Пункти 21 і 22 виключити.

13. В абзаці першому пункту 26 слова і цифри “, документи яких пройшли перевірку, передбачену пунктом 22 цього Порядку,” виключити.

14. В абзаці п’ятому пункту 53 слова “одним із доступних способів, обраних ними, зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку” замінити словами і цифрами “в порядку, передбаченому абзацом п’ятим пункту 17 цього Порядку”.

15. Абзац третій пункту 56 виключити.

16. Пункт 57 викласти в такій редакції:

“57. З метою допущення до наступного етапу конкурсу Комісія або конкурсна комісія визначає п’ять кандидатур, які набрали найбільшу загальну кількість балів відповідно до загального рейтингу кандидатів.

Якщо за загальним рейтингом кандидатів їх кількість становить менше п’яти осіб, до наступного етапу конкурсу допускаються усі наявні кандидати.

У разі коли п’ятий та наступні за ним кандидати у загальному рейтингу кандидатів мають однакову загальну кількість балів, п’ята кандидатура для визначення переможця конкурсу обирається шляхом відкритого голосування на засіданні Комісії або конкурсної комісії після обговорення відповідності професійної компетентності таких кандидатів.

Комісія або конкурсна комісія державного органу, в якому проводиться конкурс, вносить суб’єктові призначення або керівникові державної служби пропозиції щодо визначених кандидатур або інформацію про відсутність таких кандидатур не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати підписання відповідного протоколу.”.

17. Пункт 59 викласти в такій редакції:

“59. З метою визначення переможця (переможців) конкурсу суб’єктом призначення проводиться співбесіда з кожним кандидатом.

Така співбесіда за рішенням суб’єкта призначення може проводитися уповноваженою ним особою.”.

18. Доповнити Порядок пунктом 59 — 1 такого змісту:

“59 — 1 . Не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після визначення результатів конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС оприлюднюється інформація про:

переможця (переможців) конкурсу;

відсутність переможця конкурсу;

відсутність визначених Комісією або конкурсною комісією кандидатур.

Оприлюднення зазначеної інформації здійснюється:

спеціальним структурним підрозділом НАДС — для посад державної служби категорії “А”;

службою управління персоналом державного органу, в якому оголошено конкурс, — для посад державної служби категорій “Б” і “В”.”.

19. У пункті 60 слова “переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата” замінити словами “переможця (переможців) конкурсу”.

20. У пункті 61 слова “ведуть реєстр других за результатами конкурсу кандидатів” замінити словами “ведуть реєстр кандидатів, запропонованих Комісією або конкурсною комісією для визначення переможця (переможців) конкурсу”.

22. Пункт 64 викласти в такій редакції:

“64. У разі коли посада, на яку проводився конкурс, стане вакантною протягом одного року з дня оприлюднення результатів конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС, а також переможець конкурсу відмовиться від зайняття посади або йому буде відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки, суб’єкт призначення має право на повторне визначення переможця конкурсу серед запропонованих Комісією або конкурсною комісією кандидатів.

Спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу, в якому оголошувався конкурс, повідомляє таким кандидатам про те, що відповідна посада стала вакантною, протягом п’яти календарних днів у порядку, передбаченому абзацом п’ятим пункту 17 цього Порядку.”.

23. Доповнити Порядок пунктом 64 — 1 такого змісту:

“64 — 1 . У разі реалізації відкладеного права суб’єкта призначення на повторне визначення переможця конкурсу на посаду державної служби інформація про переможця конкурсу оприлюднюється в порядку, передбаченому пунктом 59 — 1 цього Порядку.”.

25. У пункті 73 слова і цифри “, документи яких пройшли перевірку, передбачену в пункті 22 цього Порядку,” виключити.

Читать еще:  Про деякі очевидності сімейного життя

26. В абзаці першому пункту 84 слова “подання документів” замінити словами “подання інформації”.

27. У підпункті 3 пункту 88 слова “подання документів” замінити словами “подання інформації”, а слова “таких документів” — словами “такої інформації”.

28. У додатках до Порядку:

1) у додатку 1 у розділі “Загальні умови” слова “Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання” замінити словами “Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання”;

2) додатки 2 і 2 — 1 викласти в такій редакції:

“Додаток 2
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 вересня 2019 р. № 844)

Додаток 2 — 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 вересня 2019 р. № 844)

“Вакантна посада _________________________________________________
(найменування посади) ”

замінити такими словами:

“Вакантна посада (посади) ________________________________________
(найменування посади (посад) ”;

слова “(номер вакансії, оприлюдненої на офіційному веб-сайті НАДС)” замінити словами “(номер оголошення, оприлюдненого на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС)”;

4) у додатках 9 — 1-12 у розділі “Загальні умови” слова “Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання” замінити словами “Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання”;

“Вакантна посада _________________________________________________
(найменування посади) ”

замінити такими словами:

“Вакантна посада (посади) ________________________________________

(найменування посади (посад) ”

слова “(номер вакансії, оприлюдненої на офіційному веб-сайті НАДС)” замінити словами “(номер оголошення, оприлюдненого на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС)”.

Визначені переможці конкурсу до Верховного та Вищого антикорупційного суду

Вища кваліфікаційна комісія суддів завершила відбір переможців конкурсу на посади судді Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду України.

Визначені переможці на посади суддів

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) визначила переможців конкурсу на посади суддів Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду. Зокрема у середу, 6 березня, були сформовані рейтинги кандидатів у Касаційний господарський суд, Касаційний адміністративний суд, Касаційний цивільний суд і Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду.

За результатами конкурсу до Касаційного госпсуду потрапили чинні голова і члени Вищої ради правосуддя (ВРП) Ігор Бенедисюк, Наталя Волковицька і Тетяна Малашенкова, а також екс-судді Вищого госпсуду Сергій Могил і Валерій Картере. До складу Касаційного кримінального суду потрапив чинний голова Подільського районного суду Києва Василь Бородій.

До складу Касаційного цивільного суду пройшов в.о. голови апарату Верховного суду Валентин Сердюк і суддя Оболонського райсуду Києва Максим Тітов, колишній член колегії у справі екс-президента Віктора Януковича. У Касаційний адмінсуд пройшов чинний член ВРП Микола Гусак. Список переможців має бути затверджено ВККС і передано на розгляд до Вищої ради правосуддя.

Раніше вдень заступник голови ВККС Станіслав Щотка повідомив, що комісія визначила переможців конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду. Він зачитав підсумковий список з балами за конкурс 52 кандидатів у судді. Перші за списком 27 претендентів є переможцями конкурсу в Антикорупційний суд.

DW.COM

Відбір суддів у Антикорупційний суд: до останнього етапу пройшов 71 кандидат

Міжнародні експерти пропустили до подальшого конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду України 71 кандидата, 39 претендентів відсіяли. ВККС планує завершити конкурсний відбір до 20 лютого. (28.01.2019)

Найбільшу кількість балів набрали суддя Печенізького районного суду Харківської області Олена Танасевич. За нею йдуть суддя Шаргородського райсуду Вінницької області Ігор Строгий, суддя Тростянецького райсуду Сумської області Віктор Маслов, глава Гребінківського райсуду Полтавської області Леся Федорак і суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області Оксана Олійник. Також у верхній частині рейтингу переможців розташовані адвокати Ярослав Шкодін, Віктор Ногачевський, Віталій Дубас.

Крім того, ВККС оголосила список переможців конкурсу в апеляційну палату Антикорупційного суду. У цьому рейтингу найбільшу кількість балів набрали адвокат Микола Глотов, адвокат Віктор Панкулич, співробітник кафедри права Чернівецького національного університету Сергій Боднар і суддя Дніпропетровського окружного адмінсуду Валерія Чорна. Остаточний список переможців на 27 вакансій суддів Антикорупційного суду і 12 вакансій суддів апеляційної палати буде оголошено комісією 7 березня.

У Дніпрі визначили переможців конкурсу соціальної реклами «Крик»

31 серпня у Дніпрі на новій пішохідній частині вулиці Короленка відбувся фінал конкурсу соціальної реклами «Крик». Серед 68 учасників визначили трьох переможців, які отримали винагороди на загальну суму 22 тис. грн. Також їх роботи розмістять у газеті «Наше місто», на сайті Дніпровської міської ради та на бордах міста.

«Другий рік поспіль ми проводимо конкурс соціальної реклами «Крик». У порівнянні з першим роком втричі зросла кількість учасників — з 25 до 68. Я дуже рада, що у нашому місті є така соціально активна молодь, яка своєю творчістю підіймає настільки важливі теми. У порівнянні з минулим роком якість робіт значно зросла. Надалі ми з колегами хочемо зробити цей конкурс всеукраїнським та профорієнтаційним. Я сподіваюся, що наш конкурс стане мостом, який буде зв’язувати молодь, що шукає роботу, з роботодавцями», — зазначила заступниця директора департаменту, начальниця управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання Одарка Біла.

Учасниця конкурсу Марія Калініченко представила роботу на тему гендерної рівності: «Такі конкурси необхідні, і їх потрібно проводити частіше. Це досвід з дизайну, який дозволяє зрозуміти, як краще будувати свою роботу надалі. Також — це можливість торкнутися соціально важливих тем».Для учасниці Катерини Лушні — це нагода проявити себе і продемонструвати свою роботу:

«Завдяки конкурсу про нас, молодь, дізнаються. У масштабах країни ми демонструємо, скільки в нашому місті багато талановитої молоді. Без цього конкурсу у молоді не було такого завзяття до роботи з рекламою та соціальними проблемами».

Переможець конкурсу Сергій Кисіль показав роботу, яку реалізував ще до конкурсу:

«Тільки я дізнався про конкурс, зрозумів, що це чудова можливість продемонструвати свою роботу. Робота говорить сама за себе. Це про жорстокість людей до тварин і про результат їх дій. Подібні конкурси важливі для молоді, й це гарна можливість для самореалізації».

До церемонії нагородження члени журі провели майстер-клас для учасників конкурсу та гостей на теми «Не мій крик», та як створити соціальний плакат та «Бренд міста Дніпро». Також на пішохідній частині вулиці Короленка була представлена виставка кращих 10 робіт, які обрали члени журі, та працювала фотозона.

Місця на конкурсі розподілили таким чином:

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector