0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Словарь всенощного бдения: шестопсалмие

Словарь всенощного бдения: шестопсалмие

Иерей: Благослове́ние Госпо́дне на вас. Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Мы же: Ами́нь. И начинаем утреню с шестопсалмия.

Начинаем шестопсалмие, со всяким молчанием и умилением слушающе: учиненный же брат со благоговением и страхом Божиим глаголет:

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Трижды.

Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Дважды.

Псалом 3.

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37.

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я!ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я!ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я!ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я!ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я!ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я!ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я!ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62.

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я!ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я!ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А!ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я!ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

На у́тренних поуча́хся в Тя. Я!ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

Шестопсалмие

Чтец: Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение.(Трижды)
Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою.(Дважды)

Господи, что ся умножиша стужающии ми? Мнози востают на мя, мнози глаголют души моей: несть спасения ему в Бозе его. Ты же, Господи, Заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу воззвах, и услыша мя от горы святыя Своея. Аз уснух и спах; востах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующия ми всуе, зубы грешников сокрушил еси. Господне есть спасение, и на людей Твоих благословение Твое.
Аз уснух и спах;востах, яко Господь заступит мя.

Господи, да не яростию Твоею обличиши мене, ниже гневом Твоим накажеши мене. Яко стрелы Твоя унзоша во мне, и утвердил еси на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костех моих от лица грех моих. Яко безззакония моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготеша на мне. Возсмердеша и согниша раны моя от лица безумия моего. Пострадах и слякохся до конца, весь день сетуя хождах. Яко лядвия моя наполнишася поруганий, и несть исцеления в плоти моей. Озлоблен бых и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, перед Тобою все желание мое, и воздыхание мое от Тебе не утайся. Сердце мое смятеся, остави мя сила моя и свет очию моею, и той несть со мною. Друзи мои и искреннии мои прямо мне приближашася и сташа. И ближнии мои отдалеча мене сташа и нуждахуся ищущии душу мою; и ищущиии злая мне, глаголаху суетная и льстивным весь день поучахуся. Аз же яко глух не слышах, и яко нам не отверзаяй уст своих. И был яко человек не слышай, и не имый во устех своих обличения. Яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышиши, Господи Боже мой. Яко рех: да не когда порадуют ми ся врази мои, и внегда подвижатися ногам моим, на мя велеречеваша. Яко аз на раны готов, и болезнь моя передо мною есть выну. Яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе моем. Врази же мои живут, и укрепишася паче мене, и умножишася ненавидящии мя без правды. Воздающии ми злая возблагая, оболгаху мя зане гонях благостыню.
Не остави мене, Господи Боже мой, не отступи от мене. Вонми в помощь мою , Господи спасения моего.
Не остави мене, Господи Боже мой, не отступи от мене. Вонми в помощь мою, Господи спасения моего.

Боже, Боже мой, к Тебе утренюю: возжада Тебе душа моя, коль множицею Тебе плоть моя, в земли пусте и непроходне и безводне. Тако во святем явихся Тебе, видети силу Твою и славу Твою.Яко лучши милость Твоя паче живот, устне мои похвалити Тя. Тако благословлю Тя в животе моем, о Имени Твоем воздежу руце мои. Яко от тука и масти да исполнится постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был еси Помощник мой, и в крове крилу Твоею возрадуйся. Прильпе душа моя по Тебе, мене же прият десница Твоя. Тии же всуе искаша душу мою, внидут в преисподняя земли. Предадятся в руки оружия, части лисовом будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк кленыйся Им, яко заградишася уста глаголющих неправедная.
На утренних поучахся в Тя, яко был еси Помощник мой, и в крове крилу Твоею возрадуются.Прильпе душа моя по Тебе, мене же прият десница Твоя.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духе, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды)
Господи, помилуй. (Трижды) Слава, и ныне.

Господи Боже спасения моего, во дни воззвах, и в нощи пред Тобою. Да внидет пред Тя молитва моя, приклони ухо Твое к молению моему. Яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися. Привменен бых с нисходящими в ров, бых яко человек без помощи, в мертвых свободь. Яко язвеннии спящии во гробе, ихже не помянул еси ктому, и тии от руки Твоея отриновени быша. Положиша мя в рове преисподнем, в темных и сени смертней. На мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навел еси на мя. Удалил еси знаемых моих от мене: положиша мя мерзость себе; предан бых и не исхождах. Очи мои изнемогосте от нищеты; воззвах к Тебе, Господи, весь день, воздех к Тебе руце мои. Едва мертвыми твориши чудеса? Или врачеве воскресят, и исповедятся Тебе? Еда повесть кто во гробе милость Твою, и истину Твою в погибели? Еда познана будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в земли забвенней? И аз к Тебе, Господи, воззвах, и утро молитва моя предварит Тя. Всякую, Господи, отрееши душу мою, отвращаеши лице Твое от мене? Нищ есмь аз, и в трудех от юности моея, вознес же ся, смирихся и изнемогох. На мне преидоша гневи Твои, устрашения Твоя возмутиша мя. Обыдоша мя яко вода, весь день одержаша мя вкупе. Удалил еси от мене друга и искренняго, и знаемых моих от страстей.
Господи Боже спасения моего, во дни воззвах, и в нощи пред Тобою. Да внидет пред Тя молитва моя, приклони ухо Твое к молению моему.

Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, Имя святое Его. Благослови, душе моя, Господа и не забывай всех воздаяний Его; очищающаго вся беззакония твоя, исцеляющаго вся недуги твоя, избавляющаго от истления живот твой, венчающаго тя милостию и щедротами, исполняющаго во благих желание твое: обновится яко орля юность твоя. Творяй милостыни Господь, и судьбу всем обидимым. Сказа пути Своя Моисеови, сяновом израилевым хотения Своя. Щедр и милостив Господь, долготерпив и многомислостив. Не до конца прогневается, ниже в век враждует. Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехом нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесней от земли, утвердил есть Господь милость Свою на боящихся его. Елико отстоят востоцы от запад, удалил есть от нас беззакония наша. Яко же щедрит отец сыны, ущедри Господь боящихся Его. Яко Той позна создание наше, помяну, яко персть есмы. Человек, яко трава, дние его, яко цвет сельный, тако оцветет; яко дух пройде в нем, и не будет и не познвет ктому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынех сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, творити я. Господь на небеси уготова Престол Свой, и Царство Его всеми обладает. Благословите Господа вси ангели Его, сильнии крепостию, творящии слово Его, услышати глас словес Его. Благословите Господа вся силы Его, слуги Его, творящии волю Его. Благословите Господа вся дела Его. На всяком месте владычествия Его, благослови, душе моя, Господа.
На всяком месте владычествия Его, благослови, душе моя, Господа.

Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши мя в правде Твоей. И не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый. Яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой: посадил мя есть в темных, яко мертвые века. И уны во мне смятеся сердце мое. Помянух дни древния, поучихся во всех делех Твоих, в творениих руку Твоею поучахся. Воздех к Тебе руце мои: душа моя яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи, исчезе дух мой: не отврати лица Твоего от мене, и уподоблюся низходящим в ров. Слышану сотвори мне заутра милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, воньже пойду, яко к Тебе взях душу мою. Изми мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегох. Научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой Благий наставит мя на землю праву. Имене Твоего ради, Господи, живиши мя, правдою Твоею изведеши от печали душу мою; и милостию Твоею потребиши враги моя, и погубиши вся стужающия души моей, яко аз раб Твой есмь.
Услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой Благий наставит мя на землю праву.
Слава, и ныне. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды)

Читать еще:  митрополит Варфоломей (Ващук)

Православная Жизнь

Шестопсалмие совершается в абсолютной темноте, оставляя душу наедине с Богом. Очень важно, чтобы непонимание каких-то слов не стало досадным препятствием для нашей сокровенной молитвы.

Утреня начинается чтением избранных покаянных псалмов — 3, 37, 62, 87, 102 и 142. Есть множество переводов шестопсалмия, как и всего богослужебного текста утрени. Они помогают подготовиться к богослужению для того чтобы лучше понимать его суть. Рекомендуем также ознакомиться со святоотеческими толкованиями псалмов. Для первого знакомства с шестопсалмием мы предлагаем пояснение слов, вызывающих наибольшие трудности у тех, кто только начинает изучать язык богослужения.

В самом начале утрени звучит ангельское славословие Родившемуся Христу, а также стих из 50 псалма.

Устне — губы. На первый взгляд, в этой строке из 50 псалма — Гóсподи, устнé мóи отвéрзеши, и устá мóя возвестя́т хвалу́ Твóю — два раза употреблено одно и то же слово. На самом деле, здесь два однокоренных. Первое стоит в двойственном числе (особое число для двух предметов в отличие от одного и множества есть во многих древних языках) и образовано от единственного числа: устна — губа. Так как губ у человека всего две, устна имеет не множественное, а двойственное число.

Второе существительное уста — «рот». Ко времени перевода Псалтири на церковнославянский оно уже существовало только во множественном числе, но некогда слово, однокоренное с «устье» и означавшее «вход, отверстие», употреблялось и в единственном. Этимологически устне («губы») — это то, что относится к устам.

Псалом 3

Святые отцы понимают этот псалом пророчески — как голос Христа во время Его крестных страданий.

Ся умнóжиша — «умножили себя», сейчас бы мы сказали «умножились». Особенность церковнославянского языка — свободное расположение постфикса «-ся/сь» у возвратных глаголов, который формально даже совсем не постфикс, а местоимение «себя». Ся может находиться в предложении где угодно, даже через несколько слов от глагола, к которому относится. Одним словом, будьте на чеку, когда его встретите.

Мнози — многие.

Несть — «нет». Слово происходит от сокращения не есть («не имеется»).

Тем (Не убóюся от тем людéй, óкрест напáдающих на мя) — «множеств». В церковнославянском тма («тьма») было очень точным числительным. Оно означало «десять тысяч». Эта единица пришла из военной терминологии. Тьмой называли войско из десяти тысяч солдат. Военачальник такого гарнизона назывался темником. В древнееврейском подлиннике псалма стоит просто «множеств».

Как и легион у римлян, тьма у славян в разные столетия претерпевала изменения в численности воинов. В данном случае тоже не принципиально, сколько точно людей окружило псалмопевца. Главный смысл слова тма — подчеркнуть, что противник достаточно серьёзен и представляет реальную угрозу.

Окрест — «вокруг».

Всуе — «напрасно».

Псалом 37

Этот псалом предположительно был написан царём Давидом во время восстания против него родного сына Авессалома и представляет собой образец глубокого смирения и покаяния.

Унзóша — «вонзились».

Слякóхся — «согнулся, сник».

Сéтуя — «печалясь».

Ля́двия (Яко ля́двия мóя напóлнишася поругáний, и несть исцелéния в плóти мóей) — «чресла, бёдра». Святитель Афанасий Великий, толкуя этот псалом, отмечает, что речь в этой фразе может идти о возможных телесных болезнях — следствии греха.

Яко здесь значит «потому что».

До зелá (смири́хся до зелá) — «очень, в крайней степени». Перед нами не уже знакомое наречие зело, а существительное, которое склоняется. Оно имело значение «сила». Одно из немногих слов на загадочную букву «зело», названную в честь не то существительного, не то наречия зело. Среди однокоренных ему были зелость (также «сила»), зелый «сильный» и зельный (также «сильный»), совсем уже похожее на своё русское соответствие. То, что в церковнославянском одновременно существовало и слово «сильный», наводит на мысль о заимствовании.

Слов на букву «зело», которая в древности соответствовала звуку «дз», необычайно мало. Это тоже говорит о том, что, возможно, все слова на неё, включая зайца, змея, зверя, звезду, зло, злак и зелье, — заимствования из какого-нибудь близкородственного языка. Графическое изображение буквы «зело» как перечёркнутой «з» («земля») тоже, возможно, говорит о том, что она появилась после основной буквы «з».

Рыкáх — «ревел, стонал».

Очию мóею (свет óчию мóею) — «глаз моих». Это родительный падеж двойственного числа, которое существовало у слова око по той причине, что глаз у человека только два. В русском языке сохранился архаизм воочию. По-церковнославянски это бы значило «в глаза».

И́скреннии — «ближние». В церковнославянском языке был синоним к слову ближний: слово искренний, которое происходит от древнеславянского искрь со значением «близко» (с приставкой ис-/из-) и родственно слову край. Современное значение у слова искренний в русском языке связано именно с этим первоначальным смыслом: наши ближние действительно были искренними, то есть по-настоящему близкими нам людьми. Правда, не всегда, как показывают эти строки псалма: здесь самые близкие и искренние люди отдалились от псалмопевца.

Прямо — «напротив».

Сташа — «стали».

Отдалече — «одаль, вдали».

Нуждáхуся (нуждáхуся и́щущии ду́шу мóю) — «выбивались из сил».

Обличéния (не имы́й во устéх свóих обличéния) — «упрёка».

Рех — «сказал». В церковнославянском языке было несколько прошедших времён глаголов. Например, эта форма — аорист, которая переводится как мгновенное действие, совершённое в прошлом. Не очень просто понять, поскольку в нашей системе грамматических времён нет аналогов.

Кроме аориста были и другие формы прошедшего времени, как совершенного, так и несовершенного вида. Например, вы можете встретить формы рекох, рекъ, реклъ есть, реклъ быхъ и рече. Последнее переводится как прошедшим, так и настоящим временем.

Не забудьте также об изменении глаголов по лицам и числам (спряжении). Например, реша значит «они сказали», а реста — «они сказали» в двойственном числе (когда говоривших было всего двое). Рцем — «мы говорим/скажем». Вывод: если нет нужного слова в словаре, ищите в учебниках и справочниках. Скорей всего, оно встретится в какой-нибудь таблице спряжения.

Порáдуют ми ся — «порадуются (обо) мне». Церковнославянский язык вообще богат на инверсивные (перепутанные) конструкции. Например, да не когдá порáдуют ми ся врази́ мои́ — «да не порадуются обо мне когда-нибудь враги мои».

Внегдá — «когда». Церковнославянский язык богат и на синонимы. Слово когда уже звучало чуть выше, поэтому, чтобы не повторяться, — здесь его синоним.

Велерéчеваша — «многословили, бахвалились, клеветали».

Вы́ну — «всегда».

Пáче — «больше».

Воз (Воздáющии ми злáя воз благáя) — «за». Все глагольные приставки произошли от предлогов. Предлог возъ, ставший приставкой в слове «воздающии» тоже существовал отдельно. А ещё раньше это были два предлога — въ и за, которые решили соединиться в один новый.

Занé — «потому что».

Гоня́х — «стремился». Гонях благостыню — «стремился к справедливости (или добру)».

Вонми́ — «услышь». Вонми́ в пóмощь мою́ — «услышь, чтобы помочь мне». В древнееврейском подлиннике — «поспеши на помощь мне».

Псалом 62

Эту хвалебную песнь Богу псалмопевец написал во время скорби и нужды, когда он вынужден был скрываться в безводной Иудейской пустыне от искавшего убить его царя Саула.

У́тренюю — «совершаю утреннюю молитву (богослужение)».

Возжадá — «возжаждала».

Тебé — «Тебя».

Коль — «как, сколько».

Мнóжицею — «много раз». Коль мнóжицею Тебé — здесь в поэтическом тексте псалма опущено слово «возжада».

Непрохóдне — «непроходимой». Святой псалмопевец Давид вынужден был скрываться от царя Саула в непроходимой и безводной Иудейской пустыне. Именно ей он уподобляет жизнь без Бога.

Тáко — «так».

Во святéм — «в святилище». Псалмопевец молится в безлюдной пустыне так же усердно, как молился он когда-то в святилище (скинии Завета).

Живóт — «жизнь». Яко лу́чши ми́лость Твóя пáче живóт — потому что милость Твоя лучше жизни.

Похвали́те — похвалят (двойственное число, так как устне «губы» — существительное в двойственном числе).

Тук — жир. Масть — елей. Образ изобилия даров Божиих.

Устнáма рáдости восхвáлят Тя устá моя́ — «губами радости восхвалят Тебя уста мои». Можно предположить, что речь здесь идёт об улыбке.

У́тренних — утреннюю стражу (период до следующей смены караула города; ночь делилась на четыре стражи).

Поучахся в Тя — в древнееврейском подлиннике псалма: «размышлял о Тебе».

Прильпé душá моя́ по Тебé — прилепилась душа моя к Тебе.

Прия́т — «приняла».

Ти́и — «те».

Ли́совом — лисицам. Эти обитатели Иудейской пустыни нередко питались останками погибших животных и людей.

Псалом 87

Авторы этого псалма — сыновья Кореевы, левиты, служением которых было исполнение псалмов и духовных гимнов при Иерусалимском храме. Святые отцы видят в 87 псалме пророчество о страданиях Христа, а в звучащей в нём молитве человека, которому угрожает скорая смерть, — прообраз Гефсиманской молитвы.

Привменéн — «причислен, приравнен».

Свобóдь — «свободный, отпущенный, оставленный».

Я́звеннии — «изъязвлённые, умершие от ран».

Ктому́ — «впредь, больше».

Прéдан — в оригинале псалма: «заключён под стражу».

Нищета — «бедствие, нужда».

Едá — «разве».

Врáчеве — в древнееврейском тексте refaim — духи мёртвых в древних иудейских представлениях. Слово происходит от rafa’ — «слабый», а не от rofe’ — «врач», как ошибочно предлагает церковнославянский текст.

Воскреся́т — воскреснут.

Исповéдятся — «прославят». Исповедати — «открыто признавать, объявлять, воздавать славу, хвалить».

Повéсть — то же, что исповесть (см. выше). Едá повéсть кто во грóбе ми́лость Твою — «Разве прославит кто в могиле милость Твою?»

У́тро (и у́тро моли́тва мóя предвари́т Тя), а также зау́тро — «утром, с утра».

Вску́ю — «зачем».

Отрéеши — «отвергаешь».

Вознéс же ся = вознéсся же: «превознёсся».

Гнéви — в церковнославянском языке у слова гнев «гнев, ярость» существовало множественное число.

Страстéй — «страданий».

Псалом 102

Кроме шестопсалмия этот псалом входит в состав литургии — её первого антифона. Ангелы и люди в нём вместе славят Бога, а Церковь приглашает и нас присоединиться к ним.

Вну́тренняя — «утроба».

Воздая́ние — в зависимости от контекста, «вознаграждение» или «возмездие». Свт. Афанасий даёт следующее толкование на эти строки: «За великие грехи, содеянные нами, воздал Он нам благостию, милостию, щедротами. И этого не должны мы забывать».

О́рля — «орлиная». Псалмопевец для описания юности взял образ орла, который со стороны кажется вечно молодой сильной птицей, не знающей старости и болезней.

Судьба́ (творя́й ми́лостыни Госпóдь, и судьбу́ всем оби́димым) — «суд».

Сказá — «сказал, указал».

Нижé — «даже не».

Ели́ко — «как, насколько, сколько».

Ущéдри — «помиловал, пожалел».

Познá, помяну — «познал», «помянул».

Цвет сéльный — «цветок полевой».

Оцветéт — «отцветёт».

Ктому́ — «впредь, больше».

Я (и пóмнящих зáповеди Егó твори́ти я) — «их». Личное же местоимение я в церковнославянском языке будет звучать «аз».

Псалом 142

В самом конце шестопсалмия звучит молитва царя Давида о помощи, которую он написал во время предательства собственного сына. В нём звучат слова покаяния и смирения. Святитель Афанасий Великий советует молиться словами этого псалма в самых трудных обстоятельствах жизни. Как образец покаяния псалом также читается в дни Великого поста — на Великом повечерии.

Внуши́ — «вонми, выслушай».

В тéмных (посади́л мя есть в тéмных, я́ко мéртвыя вéка) — «в потёмках». Царь и псалмопевец Давид вынужден был скрываться от своего сына в пещерах, куда не проникал солнечный свет — таких же, в каких по иудейскому обычаю погребали умерших.

Век — мир в значении «территория, пространство».

Уны́ — «уныл».

Поучи́хся (поучи́хся во всех дéлех Твóих) — «размышлял».

Исчезé — «оскудел».

Ров — «яма, темница, могила».

Зáутра — «с утра».

Слышану сотвори мне заутра милость Твою — в древнееврейском: «Дай мне услышать утром о милости Твоей».

Вóньже (в оный же) — «в который».

Взях (я́ко к Тебé взях ду́шу мóю) — «вознёс».

Изми́ — «изыми, избавь».

Зéмлю прáву — «землю праведную (справедливую, исполненную правды)».

Живи́ши — «сбережёшь, спасёшь, ободришь, даруешь новую жизнь».

Потреби́ши — «уничтожишь».

Вся стужáющыя души́ мóей — «всех притесняющих душу мою».

Псалом 117

По окончании шестопсалмия произносится великая ектения. Затем поётся молитва «Бог Господь, и явися нам», которая состоит из избранных стихов 117 псалма.

Гряды́й — «грядущий, приходящий».

Исповéдайтеся — «прославляйте, воздавайте хвалу».

Обышéдше обыдóша мя — этот поэтический оборот можно перевести как «со всех сторон обступили меня».

Небрегóша — «пренебрегли».

Зи́ждущии — «строящие».

Бысть — «стал».

117 псалом считается одним из мессианских — в нём содержится пророчество о Христе, на которое указал Сам Господь в Евангелии: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших? Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его». (Мф. 21:42-44, ср. также Мк. 12:10).

После этого в храме звучат две кафизмы Псалтири и начинается полиелей.

Словарь всенощного бдения: шестопсалмие

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

  • Recent Entries
  • Archive
  • Friends
  • Profile
  • Memories
Читать еще:  Завтра в челябинском храме Александра Невского впервые за 80 лет пройдет богослужение

Шестопсалмие. Грамматика, значение, перевод. Псалом 3

Предлагаю немного поупражняться в постижении азов церковно-славянского языка, причем сделать это прямо на практике, разбирая один из самых больших фрагментов всенощного бдения — шестопсалмие. О значении этого фрагмента богослужения можно прочитать тут:
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z05_1/Z05_1_01.htmhttp://www.pravmir.ru/article_594.html:
http://orthodox.etel.ru/2001/03/6psalm.htm;
http://www.liturgica.ru/bibliot/hexapsalm.html

В шестопсалмие входят 3-й, 37-й, 62-й, 87-й, 102-й и 142 псалмы. О том, почему именно эти псалмы выбраны и объединены, о их символическом значении, можно прочитать, открыв приведенные выше ссылки.
Наша же задача – попытаться максимально точно уловить смысл текста, попутно познакомиться с наиболее характерными морфологическими формами ЦСЯ и расширить словарный запас. Для того, чтобы текст не получился громоздким, попробуем проанализировать каждый псалом отдельно.

Тексты псалмов напечатаны ниже так называемым гражданским шрифтом, то есть без «еров» на конце слов, без букв, не использующихся в русском языке и сокращений под титлами.

Господи, что ся умножиша стужающии ми? Мнози востают на мя, мнози глаголют души моей: несть спасения ему в Бозе его. Ты же, Господи, Заступник мой еси, слава моя и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу воззвах, и услыша мя от горы святыя Своея. Аз уснух, и спах, востах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующия ми всуе: зубы грешников сокрушил еси. Господне есть спасение, и на людех Твоих благословение Твое.

Так звучит этот псалом на церковнославянском.

Жирным шрифтом выделены слова, на которые хотелось бы обратить ваше внимание. Разбирая их грамматические формы и лексическое значение, мы чуть-чуть ближе познакомимся с церковнославянским языком.
Давайте же попробуем разобраться в их значении.

Что ся умножиша… Ся – возвратное местоимения себя, превратившееся сегодня в большинстве случаев в частицу -сь. В церковнославянском эта частица могла употребляться как самостоятельно, так и входить в состав слова. То есть, можно было бы сказать и «умножишася».
Глагольное окончание а говорит нам, что перед нами глагол прошедшего времени ( в данном случае – аорист), указывающий на множественное число и третье лицо. Если точно переводить это слово на русский, получится «(они) умножили». Прибавляем частицу -ся, получаем «(они) умножились»

Раз уж мы заговорили об аористе, скажем, что в первом лице множественного числа (мы) было бы «умножихомъ ся», во втором (вы) – «умножисте ся». А если бы этот глагол был дан в единственном числе, было бы в первом лице «азъ умножихъ», а во втором и в третьем — «(ты, он) умножи». Именно это нулевое окончание часто сбивает с толку при чтении текста на церковнославянском языке. Читаем, например: «Рече Господь притчу сию…» И нас так и тянет подставить -т (речет). Возникает обманчивое ощущение, что речь идет о настоящем времени. А в других случаях церковнославянский глагол прошедшего времени совпадает с русским глаголом в повелительном наклонении (Якоже щедрит отец сыны, ущедри Господь боящихся его (пс. 102; 13) Ущедри – это не повелительное наклонение, и не глагол будущего времени, к которому «забыли приписать -тъ», это глагол прошедшего времени («ущедрил»)
Итак, с «ся умножиша» разобрались: умножились

Далее. Стужающии ми. При том, что студъ – это стыд, а стужа – холод, лихорадка, слово стужающие означает не «стыдящие», и ,уж тем более, не «остужающие», а гонители, притеснители, беспокоящие.
Мнози – многие. Это понятно и без перевода. «Несть спасения ему в Боге его» — тоже. Давайте только обратим внимание на слово несть.
Такая форма отрицательной частицы с глаголом указывает на третье лицо. (Азъ есмь, ты еси, онъ есть, мы есьмы, вы есте, они (!) суть)
При отрицании частица сливается с глаголом:
Азъ несмь, ты неси, он несть, мы несмы, вы несте. Они (!) не суть.

Возносяй – причастие. Такая странная особенность была у старославянского языка: в именительном падеже у причастий мужского рода выпадали суффиксы -ущ, -ющ, -ащ, ящ, -ш и -вш. (вот бы сегодняшние школьники порадовались ) Вместо суффиксов причастия в именительном падеже «закрывали» окончания -ый (-ий) и -ай, (-яй).
За примерами далеко ходить не надо:
«Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, иже везде сый и вся исполняяй…» читаем мы в утренних и вечерних молитвах. Слово сый означает «существующий», «исполняяй» — исполняющий. По смыслу это лучше переводить глаголами, а не причастиями: «который везде присутствует и все наполняет». «Возносяй» тоже лучше перевести глаголом возносит.

воззвах, уснух, спах, востах, — примеры аориста, о котором говорилось выше. Переводить следует «я воззвал», «я уснул», «я спал», «я восстал».
И услыша мя – тоже пример аориста. Только нулевое окончание указывает на то, что речь идет о третьем лице (он), в данном случае, о Боге: «Он услышал»
Читаем дальше: «Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой…»
«Не убоюся от тем людей». «От тем» кажется страннейшим сочетанием предлога и указательного местоимения. На слух кажется: полная ерунда. И как только порой не переводят горе-ученики… Чаще всего говорят, что это значит «потому» или «тем самым»
Но «темъ», ( написанное по-церковнославянски не через «ять», а через «есть» («е») – это не творительный падеж местоимения «той» (тот), а родительный падеж слова «тьма» (бесчисленное множество). Помните у Блока в «Скифах»: «Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы. »)
«Окрест нападающих» – совсем просто: со всех сторон нападающих. Обратите только внимание на ударение: нападающих, а не нападающих.
«Воскресни, Господи» – не «оживи», не «восстань из мертвых», а «восстань и яви свою силу».
Ну, и последнее… «спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующия ми всуе:»
Здесь, как и во многих иных местах псалтири, есть лакуна, не найдя которую, мы потеряем смысл: «спаси мя, Боже мой, (так же как ты и раньше) поразил напрасно враждующих со мной».
«зубы грешников» — это их сила, псалмопевец сравнивает лютых врагов с дикими зверями.
Вот, собственно, и все трудные места 3-го псалма.
Добравшийся до этого места читатель вполне заслужил прочитать, наконец, перевод, сделанный в девятнадцатом веке выдающимся филологом и библеистом П. Юнгеровым:

Псалом 3.
Господи! Как умножились гонители мои! Многие восстали на меня, многие говорят душе моей: «Нет спасения ему в Боге его». Но Ты, Господи, заступник мой, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Гласом моим ко Господу я воззвал, и Он услышал меня от горы святой Своей. Я уснул, спал и восстал, ибо Господь защитит меня. Не убоюсь мириад людей, кругом нападающих на меня. Восстань, Господи! Спаси меня, Боже мой! Ибо Ты поразил всех, напрасно враждующих против меня, зубы грешников сокрушил. От Господа спасение, и на народе Твоем благословение Твоё.

Шестопсалмие. Псалмы 3, 37, 62, 87, 102, 142 Слушать и читать на русском языке.

ШЕСТОПСАЛМИЕ. Псалмы 3, 37, 62, 87, 102, 142 Слушать и читать на русском языке.

Шестопса́лмие — в Православии важная часть утрени, состоящая из шести псалмов: 3, 37, 62, 87, 102 и 142. В этих псалмах изображаются грозящие нам опасности и выражается надежда на милосердие Божие.Шестопсалмие читается на каждой утрене, за исключением дней Светлой седмицы.

Богослужение утрени посвящено молитвенному воспоминанию основных новозаветных событий. Время шестпсалмия символически изображает состояние человечества, погруженного в духовную тьму перед приходом в мир Спасителя мира. Свечи погашены.

Горящие лампады напоминают мерцание звезд той Вифлеемской ночи, когда родился в вертепе Богомладенец. Поэтому шестпсалмие (греч. ексопсалмос) предваряется ангельским песнопением, которое слышали в ту ночь пастухи: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, во человецех благоволение» (Лк. 2, 14).

Шестопсалмие — это образ Страшного суда. В начале шестопсалмия читаются три псалма, описывающие сотворение мира, его грехопадение и нынешнее состояние. После молитвенного восхваления Господа, разделяющего шестопсалмие пополам, следуют три псалма, описывающие состояние людей в вечности, которая наступит после Страшного суда: воздаяние праведным в Царствии Небесном и грешникам в вечных муках.

Шестопсалмие, безусловно, является обязательной и важной частью утренней службы, поскольку сама эта служба полностью посвящена научению людей тому, как жить праведно, чтобы заслужить Царствие Небесное.

Что касается традиции гасить свет в храме во время чтения шестопсалмия, то здесь имеет место несколько видоизмененное исполнение церковного устава и правил Типикона. В прежние времена перед иконостасом должно было висеть паникадило (от греч. πολυκάνδηλον — многосвечие), на котором обычно находилось несколько маленьких свечей и одна большая. Эти свечи, большие и маленькие, во время службы гасили и зажигали в определенном порядке. Сейчас свечей на паникадилах нет, потому во время чтения шестопсалмия стали гасить весь свет в храме.

Полностью погашенный свет помогает людям сосредоточиться на молитве во время этой части богослужения, безусловно, очень важной.

Тексты псалмов.

Псалом 3
Господи, что ся умножиша стужающии ми? Мнози востают на мя, мнози глаголют души моей: несть спасения ему в Бозе его. Ты же, Господи, Заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу воззвах, и услыша мя от горы святыя Своея. Аз уснух и спах; востах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующия ми всуе, зубы грешников сокрушил еси. Господне есть спасение, и на людей Твоих благословение Твое.
Аз уснух и спах;востах, яко Господь заступит мя.

Псалом 37
Господи, да не яростию Твоею обличиши мене, ниже гневом Твоим накажеши мене. Яко стрелы Твоя унзоша во мне, и утвердил еси на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костех моих от лица грех моих. Яко безззакония моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготеша на мне.

Возсмердеша и согниша раны моя от лица безумия моего. Пострадах и слякохся до конца, весь день сетуя хождах. Яко лядвия моя наполнишася поруганий, и несть исцеления в плоти моей. Озлоблен бых и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, перед Тобою все желание мое, и воздыхание мое от Тебе не утайся. Сердце мое смятеся, остави мя сила моя и свет очию моею, и той несть со мною. Друзи мои и искреннии мои прямо мне приближашася и сташа.

И ближнии мои отдалеча мене сташа и нуждахуся ищущии душу мою; и ищущиии злая мне, глаголаху суетная и льстивным весь день поучахуся. Аз же яко глух не слышах, и яко нам не отверзаяй уст своих. И был яко человек не слышай, и не имый во устех своих обличения.

Яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышиши, Господи Боже мой. Яко рех: да не когда порадуют ми ся врази мои, и внегда подвижатися ногам моим, на мя велеречеваша. Яко аз на раны готов, и болезнь моя передо мною есть выну. Яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе моем. Врази же мои живут, и укрепишася паче мене, и умножишася ненавидящии мя без правды. Воздающии ми злая возблагая, оболгаху мя зане гонях благостыню.
Не остави мене, Господи Боже мой, не отступи от мене. Вонми в помощь мою , Господи спасения моего.
Не остави мене, Господи Боже мой, не отступи от мене. Вонми в помощь мою, Господи спасения моего.

Псалом 62
Боже, Боже мой, к Тебе утренюю: возжада Тебе душа моя, коль множицею Тебе плоть моя, в земли пусте и непроходне и безводне. Тако во святем явихся Тебе, видети силу Твою и славу Твою.Яко лучши милость Твоя паче живот, устне мои похвалити Тя. Тако благословлю Тя в животе моем, о Имени Твоем воздежу руце мои.

Яко от тука и масти да исполнится постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был еси Помощник мой, и в крове крилу Твоею возрадуйся. Прильпе душа моя по Тебе, мене же прият десница Твоя. Тии же всуе искаша душу мою, внидут в преисподняя земли. Предадятся в руки оружия, части лисовом будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк кленыйся Им, яко заградишася уста глаголющих неправедная.
На утренних поучахся в Тя, яко был еси Помощник мой, и в крове крилу Твоею возрадуются.Прильпе душа моя по Тебе, мене же прият десница Твоя.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духе, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды)
Господи, помилуй. (Трижды) Слава, и ныне.

Псалом 87
Господи Боже спасения моего, во дни воззвах, и в нощи пред Тобою. Да внидет пред Тя молитва моя, приклони ухо Твое к молению моему. Яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися. Привменен бых с нисходящими в ров, бых яко человек без помощи, в мертвых свободь. Яко язвеннии спящии во гробе, ихже не помянул еси ктому, и тии от руки Твоея отриновени быша.

Положиша мя в рове преисподнем, в темных и сени смертней. На мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навел еси на мя. Удалил еси знаемых моих от мене: положиша мя мерзость себе; предан бых и не исхождах. Очи мои изнемогосте от нищеты; воззвах к Тебе, Господи, весь день, воздех к Тебе руце мои. Едва мертвыми твориши чудеса? Или врачеве воскресят, и исповедятся Тебе?

Читать еще:  В соборе святого Петра совершили обряд омовения ног двенадцати священникам

Еда повесть кто во гробе милость Твою, и истину Твою в погибели? Еда познана будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в земли забвенней? И аз к Тебе, Господи, воззвах, и утро молитва моя предварит Тя. Всякую, Господи, отрееши душу мою, отвращаеши лице Твое от мене?

Нищ есмь аз, и в трудех от юности моея, вознес же ся, смирихся и изнемогох. На мне преидоша гневи Твои, устрашения Твоя возмутиша мя. Обыдоша мя яко вода, весь день одержаша мя вкупе. Удалил еси от мене друга и искренняго, и знаемых моих от страстей.
Господи Боже спасения моего, во дни воззвах, и в нощи пред Тобою. Да внидет пред Тя молитва моя, приклони ухо Твое к молению моему.

Псалом 102
Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, Имя святое Его. Благослови, душе моя, Господа и не забывай всех воздаяний Его; очищающаго вся беззакония твоя, исцеляющаго вся недуги твоя, избавляющаго от истления живот твой, венчающаго тя милостию и щедротами, исполняющаго во благих желание твое: обновится яко орля юность твоя.

Творяй милостыни Господь, и судьбу всем обидимым. Сказа пути Своя Моисеови, сяновом израилевым хотения Своя. Щедр и милостив Господь, долготерпив и многомислостив. Не до конца прогневается, ниже в век враждует. Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехом нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесней от земли, утвердил есть Господь милость Свою на боящихся его.

Елико отстоят востоцы от запад, удалил есть от нас беззакония наша. Яко же щедрит отец сыны, ущедри Господь боящихся Его. Яко Той позна создание наше, помяну, яко персть есмы. Человек, яко трава, дние его, яко цвет сельный, тако оцветет; яко дух пройде в нем, и не будет и не познвет ктому места своего.

Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынех сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, творити я. Господь на небеси уготова Престол Свой, и Царство Его всеми обладает. Благословите Господа вси ангели Его, сильнии крепостию, творящии слово Его, услышати глас словес Его.

Благословите Господа вся силы Его, слуги Его, творящии волю Его. Благословите Господа вся дела Его. На всяком месте владычествия Его, благослови, душе моя, Господа.
На всяком месте владычествия Его, благослови, душе моя, Господа.

Псалом 142
Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши мя в правде Твоей. И не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый. Яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой: посадил мя есть в темных, яко мертвые века.

И уны во мне смятеся сердце мое. Помянух дни древния, поучихся во всех делех Твоих, в творениих руку Твоею поучахся. Воздех к Тебе руце мои: душа моя яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи, исчезе дух мой: не отврати лица Твоего от мене, и уподоблюся низходящим в ров. Слышану сотвори мне заутра милость Твою, яко на Тя уповах.

Скажи мне, Господи, путь, воньже пойду, яко к Тебе взях душу мою. Изми мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегох. Научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой Благий наставит мя на землю праву. Имене Твоего ради, Господи, живиши мя, правдою Твоею изведеши от печали душу мою; и милостию Твоею потребиши враги моя, и погубиши вся стужающия души моей, яко аз раб Твой есмь.
Услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой Благий наставит мя на землю праву.
Слава, и ныне. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды)

Если вы хотите научиться глубоко и сильно молиться, избегая множества ошибок и препятствий в общении с Богом, в получении для полноценной жизни силы благодати, то получите мой видеокурс «СИЛА МОЛИТВЫ. Как сделать молитву сильнейшим инструментом преобразования жизни», нажав на банер ниже

О Всенощном бдении. Часть 4. О шестопсалмии и чтении Евангелия

Приблизительное время чтения: 7 мин.

Все́нощное бде́ние, или Все́нощная, – это православное богослужение, соединяющие в себе три службы: великую вечерню (иногда великое повечерие), утреню и первый час. В чем смысл Всенощного бдения, какие песнопения исполняет хор, что делают священнослужители, как библейские тексты, исполняемые на православном богослужении, повлияли на мировую культуру? Обо всем этом читайте в комментариях игумена Силуана (Туманова).

Сумрак Шестопсалмия

Помню, когда впервые осознанно пришёл на Всенощное бдение в далеком 1984-м году и увидел, что Царские врата в начале шестопсалмия закрываются, а паникадила гасятся, решил, что служба уже закончилась и пора уходить из храма. Хорошо, что было кому меня остановить. Ведь потом, после долгого чтения в сумраке, начинается «самое интересное».

Теперь, конечно, для меня каждая часть Всенощной «интересная», потому что наполнена смыслом. А тогда, как, впрочем, и для многих из нас сегодня, всё было просто: врата открыты, светильники горят, что-то торжественное поют, священнослужители торжественно выходят из алтаря – значит интересно. А если в сумраке храма что-то непонятное читают – это неинтересно, потерпеть немного надо, помолиться о чем-то своем, насущном.

Но как в жизни важно чередование света и сумрака, так и в богослужении это чередование имеет смысл и значение.

Сумрак в храме не только способствует большей молитвенной сосредоточенности, но и напоминает нам о Ветхом Завете, о тех тысячелетиях, в течение которых люди ждали Боговоплощения, страдали, горько осознавая свою неспособность приблизиться к Богу. Сумрак — это световой жест покаяния, символ того, что без Бога мы обречены блуждать в полусвете собственных мнений и фантазий. Соответственно свет символизирует ясность и красоту пути, по которому всем нам предлагает идти Христос.

Слава в вышних Богу

Итак, наступившая в храме темнота знаменует ту глубокую ночь, в которую пришел на землю Христос, прославленный ангельским пением: «Слава в вышних Богу». Эти ангельские слова предваряют чтение особых шести псалмов, отражающих всё разнообразие чувств человека, освящающего утро молитвой. Тут и радость от встречи с Богом, и покаянный путь к этой радости. Чтение это так важно (хотя, увы, практически недоступно в храмах с плохой акустикой и невнятной дикцией чтецов), что согласно церковному Уставу во время него не принято ни креститься, ни кланяться. И уж тем более разговаривать, ходить по храму, выходить из него, полагая, что это некий «антракт» в богослужении.

После первых трех псалмов священник выходит из алтаря и перед царскими вратами про себя продолжает читать 12 особых утренних молитв, которые он начал читать еще в алтаре, перед престолом.

Видя его фигуру, отбрасывающую тени, колеблющиеся от небольшой свечки, с помощью которой он читает по служебнику молитвы, мы вспоминаем о Христе, Который услышал скорбь падшего человечества и не только сошел, но и до конца разделил наши страдания, о которых и говорится в читаемом в это время 87 псалме. Священник мысленно молится о стоящих в храме христианах, просит простить им грехи, дать искреннюю веру и нелицемерную любовь, благословить все дела и удостоить Царства Небесного.

После окончания шестопсалмия вновь произносится, как и в начале Всенощной, на вечерне, Великая ектенья. Все мы, вслед за диаконом, просим явившегося на земле Христа, рождение Которого прославлено в начале Шестопсалмия, исполнить наши прошения о самых насущных благах духовных и телесных.

«Благословен грядый во имя Господне»

После прошений ектеньи звучит пение диакона и хора стихов из 117-го псалма – «Бог Господь, и явися нам, благословен грядый во имя Господне».

Мы вспоминаем о том, как в возрасте 30 лет Христос вышел на общественное служение, вспоминаем о Его входе в Иерусалим. Иисус Христос здесь исповедуется не Богом вообще, но и Господом, то есть Богом всей Священной истории от Сотворения мира до конца времен, Богом библейского Израиля.

Здесь поётся тропарь – главное смысловое песнопение праздника. Это бодрый, радостный момент богослужения. На подсвечниках вновь зажигаются свечи, потушенные перед шестопсалмием. Но это лишь предощущение б о льшей радости.

Начинается чтение кафизмы – избранных по порядку псалмов. Греческое слово «кафизма» означает «сидение», так как по церковному уставу во время чтения кафизм молящимся разрешается сидеть. Так что, если лавочки свободны, можно присесть на время чтения псалмов. Псалмы эти читаются не просто так. В состав 2-й и 3-й кафизмы, например, читающихся на воскресной утрене, входят псалмы, пророчествующие о Христе: о Его страдании, издевательствах над Ним воинов, прободение Его рук и ног, разделе Его одежды с метанием жребия, Его смерти и воскресении из мертвых.

После кафизм диакон возглашает малую ектению, чтец читает небольшой текст – «седален».

Аллилуия

А затем начинается самый торжественный момент утрени: храм озаряется светом всех светильников, открываются Царские врата, священнослужители выходят на середину храма с горящими свечами, священник с диаконом кадят благоухающим ладаном весь храм, а хор поёт избранные стихи из 134 и 135 псалмов с припевом «аллилуия» и «яко ввек «милость Его», где Господь прославляется за многие милости к человеческому роду. «Милость» по-гречески — елеос, (кстати, растительное масло, которым заправляют лампады и светильники, называется также — елей), «много» — поли, поэтому этот момент богослужения называется полиелей.

Это символ света воскресения Христова, воссиявшего для всего мира из пещеры Гроба Господня.

К полиелею в подготовительные к Великому Посту недели, прибавляется еще и 136-й псалом, начинающийся словами «На реках вавилонских». Этот псалом повествует о страданиях евреев в Вавилонском плену и передает их скорбь о потерянном отечестве. Этот псалом поется для того, чтобы «Новый Израиль» т.е. христиане, во время Великого поста, через покаяние и воздержание стремились бы к своему духовному отечеству, Царству Небесному, желая освободиться от плена грехов.

В дни особых праздников за полиелеем следует пение «величания» – краткого стиха, восхваляющего праздник или святого. Величание сначала поют священнослужители на середине храма перед иконой праздника. Затем, во время каждения всего храма, хор повторяет этот текст многократно.

Но главное значение полиелея – весть о воскресении Христовом. Поэтому в воскресный день (а мы помним, что он всегда начинается в субботу накануне) поются особые тропари, повествующие о посещении женами-мироносицами (то есть женщинами, принесшими ко Гробу Христа благовонное масло – миро) гроба, явлении им ангела с вестью о воскресении Спасителя и повелении сказать об этом Его апостолам.

Перед каждым тропарем поется припев: «Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим». К слову сказать, это совсем не значит, что Бог учит нас, как оправдываться. Хотя славянское «оправдание», как и русское, восходит к слову правда, здесь оно означает правду Закона Ветхого Завета, заповеди Божии. Поэтому эту фразу мы переведем так: «прославляю тебя, Господи, за то, что Ты научил меня Своим заповедям!»

И, наконец, последние из последователей Иисуса Христа, узнавшие о Его воскресении из мертвых, были апостолы. Этот момент евангельской истории отмечается в кульминационной части всей Всенощной – в чтении воскресного Евангелия.

Чтение Евангелия

Да, именно так. Как ни торжественен полиелей, но кульминацией всей праздничной утрени является не он, а чтение Евангелия. Причем не сразу.

Перед ним будет дьяконская малая ектения, потом чтец прочитает особое коротенькое «ипакои» (от греческого «прислушиваться»), потом хор красиво споёт особые антифоны «степенны» (они состоят из стихов 15-ти псалмов, «песней степеней» т.е. ступеней Иерусалимского храма, где они когда-то пелись), и повторит за диаконом короткие фразы из псалмов — утренний прокимен.

«Зачем же», — спросите Вы, — «еще и об этом молиться? Ведь надо просто услышать то, что читает священник и всё! Неужели это так трудно?»

Конечно, услышим мы священника и так. Но слышат то, что говорит Церковь, многие, а верующих меньше. Потому что услышать мало. Надо еще и понять, и принять, и осознать, как применить услышанное слово к своей жизни. Поэтому мы и молимся особо, чтобы Господь помог нам не просто услышать, но и воплотить в своей конкретной жизни эти святые слова. И вот тут нужна мудрость. Особая, не житейская, часто парадоксальная. Поэтому мы и молимся особо, поэтому диакон еще раз напомнит нам, что мудрости Евангелия надо внимать с особым благоговением, почтительно, выпрямившись, вслушиваясь.

И только после этой молитвы будет прочитан положенный по уставу отрывок из Евангелия. И сквозь трепетный голос священника мы услышим обращенный прямо в наше сердце голос апостола.

И этот голос, не потерявший за двадцать веков силы, выхватывает нас из нашего времени и нашей суеты, и делает нас свидетелями Воскресения Христова.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector